Col·leccións:

UNA ULLADA A LA HISTÒRIA - UNA ULLADA A LA DOCENCIAUNA ULLADA AL PENSAMENT - Audiovisual: Música i documentalCursos d’estiu

MEMORIAL BOMBARDEIG DE XÀTIVA 1939obra gràfica

Col·lecció

UNA ULLADA A LA HISTÒRIA

Director: Dr. Antonio López Alemany

Canal Youtube presentación libros:

Xàtiva llibres - Ulleye - YouTube

 

         Història, art, política, economia, etc de Xàtiva, la Comarca de la Costera i el País Valencià.

      Historia, arte, política, economía, etc de Xàtiva, la Comarca de la Costera y el País Valenciano.

     History, art, politics, and economy of Xàtiva, the Comarca de la Costera and the País Valenciano.

info@xativa-llibres.comulleye@ulleye.com

PVP  - PREUS – PRECIOS – COST

ELS NETS DE LA REPÚBLICA

Actes del XIV Memorial Víctimes del Bombardeig de Xàtiva de 1939 - 2023

Aquest llibre aporta les actes del XIV Memorial Bombardeig de Xàtiva de 1939, portats a terme l’any 2023, simposi que des de fa 14 anys convoca Ulleye en el mes de febrer per a recordar els desagradables fets ocorreguts i donar a llum a ponències i treballs de recerca sobre la memòria històrica relacionada amb la guerra civil i la dictadura franquista posterior en el nostre context social i geogràfic.

Este libro aporta las actas del XIV Memorial Bombardeo de Xàtiva 1939, realizado el año 2023, simposio que desde hace 14 años convoca Ulleye en el mes de febrero para recordar los desagradables hechos ocurridos y dar a luz a ponencias y trabajos de investigación sobre la memoria histórica relacionada con la guerra civil y la dictadura franquista posterior en nuestro contexto social y geográfico.

This book provides the proceedings of the XIV Memorial Bombing of Xativa 1939, of the year 2023, symposium that Ulleye calls each year in February from 14 years ago to remember unpleasant events and give birth to papers and research papers on historical memory regarding the war civil and subsequent Franco dictatorship in our social and geographical context.

VICENT GÓMEZ GARCÍA, EN EL DESÉ ANIVERSARI DEL SEU TRASPÀS

 

VICENTE GÓMEZ GARCÍA, EN EL DÉCIMO ANIVERSARIO DE SU FALLECIMIENTO

L'obra de l'artista Vicent Gómez García (1926-2012), membre de l'avantguarda valenciana dels anys 60 i 70, analitzada i observada des de diferents facetes per a la seua comprensió i difusió en el món de l'art contemporani..

La obra del artista Vicent Gómez García (1926-2012), miembro de la vanguardia valenciana de los años 60 y 70, analizada y observada desde diferentes facetss para su comprensión y difusión en el mundo del arte contemporaneo.

The work of the artist Vicent Gómez García (1926-2012), member of the Valencian avant-garde of the 60s and 70s, analyzed and observed from different facets for its understanding and dissemination in the world of contemporary art.

LA GERMANIA DE JÁTIVA

L'edició original d'aquest llibre es va editar en 1909 per un autor que es va interessar pel tema i va donar lloc a la seua tesi doctoral. En ell es destaca el paper de Xàtiva en aquells temps de sotsobre social. Cinc-cents anys després dels fets i mes de cent de l'edició, Ulleye ho publica amb estudis sobre l'autor i la publicació.

La edición original de este libro se editó en 1909 por un autor que se intereso por el tema y dio lugar a su tesis doctoral. En él se destaca el papel de Xàtiva en aquellos tiempos de zozobra social.  Quinientos años después de los hechos y mas de cien de la edición, Ulleye lo publica con estudios sobre el autor y la publicación.

The original edition of this book was published in 1909 by an author who became interested in the subject and gave rise to his doctoral thesis. It highlights the role of Xàtiva in those times of social unrest. Five hundred years after the events and more than a hundred years after the edition, Ulleye publishes it with studies on the author and the publication.

POSIBLE EMPLAZAMIENTO DEL ANFITEATRO ROMANO DE SAETABIS A LA LUZ DE LA GEOMORFOLOGIA CATASTRAL

Anfiteatro romano

Saetabis -com està documentat- no era una ciutat menor en l'època romana. Però ja abans i també després de Roma va ser una ciutat destacada: de mode simplificat, el període romà va des dels ibers (que encunyen moneda a Xàtiva) fins als visigots (Xàtiva és seu episcopal amb presència en els concilis de Toledo), durant uns set segles; i, entre tots dos extrems, Saetabis romana va haver d'exhibir necessàriament una sèrie de construccions, instal·lacions i monuments concordes amb el seu rang de municipi augusteo. Solament un procés d'intensa destrucció i reutilització pot justificar que les restes romanes d'una ciutat tan important siguen tan escassos.

Saetabis -como está documentado- no era una ciudad menor en la época romana. Pero ya antes y también después de Roma fue una ciudad destacada: de modo simplificado, el período romano va desde los íberos (que acuñan moneda en Xàtiva) hasta los visigodos (Xàtiva es sede episcopal con presencia en los concilios de Toledo), durante unos siete siglos; y, entre ambos extremos, Saetabis romana hubo de exhibir necesariamente una serie de construcciones, instalaciones y monumentos acordes con su rango de municipio augusteo. Solamente un proceso de intensa destrucción y reutilización puede justificar que los restos romanos de una ciudad tan importante sean tan escasos.

Saetabis - as is documented - was not a minor city in Roman times. But before and also after Rome it was an outstanding city: in a simplified way, the Roman period goes from the Iberians (who minted money in Xàtiva) to the Visigoths (Xàtiva is an episcopal see with presence in the councils of Toledo), for about seven centuries; and, between both extremes, Roman Saetabis necessarily had to exhibit a series of constructions, installations and monuments in accordance with its status as an Augustan municipality. Only a process of intense destruction and reuse can justify why the Roman remains of such an important city are so scarce.

IBN HAZM, RAMÓN SIMARRO, JOAN FUSTER, I VICENTE GÓMEZ

Actes de les XIV Jordanes d’Art i Història – Xàtiva 2022

ACTES XIV - 2022 - BAIXA

Aquest llibre conté els estudis presentats en les XIV Jornades d'Art i Història, Xàtiva 2022. Enguany estan centrades en Ibn Hazm, Ramón Simarro, Joan Fuster i Vicent Gómez

Este libro contiene los estudios presentados en las XIV Jornadas de Arte e Historia, Xàtiva 2022. Este año están centradas en Ibn Hazm, Ramón Simarro, Joan Fuster i Vicent Gómez

This book contains the studies presented at the XIV Conference on Art and History, Xàtiva 2022. This year they are focused on Ibn Hazm, Ramón Simarro, Joan Fuster and Vicent Gómez

LOS SANS. REPARTIMENT Y COLONIZACIÓN DE LA XÀTIVA MEDIEVAL Y SU ENTORNO.

LOS SEÑORÍOS DE LOS SANS

Portada baixa

Els Sans, una saga familiar molt extensa en el temps i en els seus membres que va arribar a Xàtiva amb la reconquesta de Jaume I en el segle XIII i es va estendre fins al segle XIX amb membres presents en la religió, activitat militar, política i econòmica. Fins i tot hui dia el cognom Sans, Sanç o Sanz, aquesta present en l'àrea geogràfica de Xàtiva i més enllà del nostre entorn.

Los Sans, una saga familiar muy extensa en el tiempo y en sus miembros que llegó a Xàtiva con la reconquista de Jaume I en el siglo XIII y se extendió hasta el siglo XIX con miembros presentes en la religión, actividad militar, política y económica. Aun hoy en día el apellido Sans, Sanç o Sanz, esta presente en el área geográfica de Xàtiva y más allá de nuestro entorno.

Los Sans, a very extensive family saga in time and in its members that arrived in Xàtiva with the reconquest of Jaume I in the 13th century and extended until the 19th century with members present in religion, military, political and economic activity. Even today the surname Sans, Sanç or Sanz, is present in the geographical area of Xàtiva and beyond our surroundings.

 

REIVINDICANT LA LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ

Actes de l’XII i XIII Memorial Víctimes del Bombardeig de Xàtiva 1939 – 2021 i 2022

Portada baixa

Aquest llibre aporta les actes de l’XII i XIII Memorial Bombardeig de Xàtiva de 1939, portats a terme el anys 2021 y 2022, simposi que des de fa 13 anys convoca Ulleye en el mes de febrer per a recordar els desagradables fets ocorreguts i donar a llum a ponències i treballs de recerca sobre la memòria històrica relacionada amb la guerra civil i la dictadura franquista posterior en el nostre context social i geogràfic.

Este libro aporta las actas del XII y XIII Memorial Bombardeo de Xàtiva 1939, realizados los años 2021 y 2022 simposio que desde hace 13 años convoca Ulleye en el mes de febrero para recordar los desagradables hechos ocurridos y dar a luz a ponencias y trabajos de investigación sobre la memoria histórica relacionada con la guerra civil y la dictadura franquista posterior en nuestro contexto social y geográfico.

This book provides the proceedings of the XII and XIII Memorial Bombing of Xativa 1939, of the years 2021 and 2022, symposium that Ulleye calls each year in February from 10 years ago to remember unpleasant events and give birth to papers and research papers on historical memory regarding the war civil and subsequent Franco dictatorship in our social and geographical context.

NOS PERTENECÉIS. LA PRIVACIÓN DE LIBERTAD EN EL PAÍS VALENCIANO DURANTE EL PRIMER FRANQUISMO

La repressió franquista a la població que no els recolzava en la guerra civil i en la postguerra va ser una barbaritat d'activitat repressiva tant en els camps de concentració, presons com en la vida diària. L'estudi del Dr. Ricard C. Torres ens dóna a conéixer fins on va arribar esta repressió al País Valencià amb total impunitat i com 40 anys de dictadura intenta que no coneguem com va ser i fins on va arribar

La represión franquista a la población que no les apoyaba en la guerra civil y en la postguerra fue una barbaridad de actividad represiva tanto en los campos de concentración, prisiones como en la vida diaria. El estudio del Dr. Ricard C. Torres nos da a conocer hasta donde llegó esta represión en el País Valenciano con total impunidad y como 40 años de dictadura intenta que no conozcamos como fue y hasta donde llegó.

The pro-Franco repression to the population who they was not resting on the civil war and in the postwar it was a barbarity of repressive activity both in the concentration camps, prisons and in the daily life. The study of the Dr. Ricard C. Torres it announces us up to where this repression came in the Valencian Country with total impunity and as 40 years of dictatorship it tries that we do not know since it was and up to where it came.

SUBTILESES RENAIXENTISTES VALENCIANES A COLP D’ULL

Amb l’edició de Subtileses renaixentistes valencianes a colp d’ull, l’historiador de l’art Albert Ferrer no només trenca una llança per la divulgació de l’art valencià durant el segle XVI, sinó que ho fa des d’una nova i força atractiva òptica a través de més d’un centenar d’il·lustracions a tot color.

Con la edición de Sutilidades renacentistas valencianas a vistazo, el historiador del arte Albert Ferrer no solo rompe una lanza por la divulgación del arte valenciano durante el siglo XVI, sino que lo hace desde una nueva y bastante atractiva óptica a través de más de un centenar de ilustraciones a todo color.

With the edition of Valencian Renaissance Subtleties at glance, art historian Albert Ferrer not only breaks a spear by the disclosure of Valencian art during the 16th century, but he does so from a new and attractive optical through more than a hundred full-color illustrations.

EL TRIENNI LIBERAL (1820-23) I LA CAPITALITAT DE XÀTIVA

Homenatge a Agustí Ventura i Conejero - Actes de les XIII Jornades d’Art i Història Xàtiva 2021

Aquest llibre conté els estudis presentats en la XIII Jornada d'Art i Història de Xàtiva 2021. Aquesta edició la centrem en el període històric on Xàtiva va ser temporalment la capital de la creada quarta província del País Valencià. A més realitzem un merescut homenatge al Cronista Oficial de Xàtiva Agustí Ventura i Conejero.

Este libro contiene los estudios presentados en la XIII Jornada de Arte e Historia de Xàtiva 2021. Esta edición la centramos en el periodo histórico donde Xàtiva fue temporalmente la capital de la creada cuarta provincia del País Valenciano. Además realizamos un merecido homenaje al Cronista Oficial de Xàtiva Agustí Ventura i Conejero.

This book contains the studies presented at the XIII Art and History Conference of Xàtiva 2021. This edition focuses on the historical period where Xàtiva was temporarily the capital of the created fourth province of the Valencian Country. We also pay a well-deserved tribute to the Official Chronicler of Xàtiva Agustí Ventura i Conejero.

El PRIMER MARQUÉS DEL CENETE: CULTURA Y COLECCIONISMO BIBLIOGRÁFICO DE UN NOBLE DEL RENACIMIENTO

El llibre “El primer marqués del Cenete: Cultura y coleccionismo bibliográfico de un noble del Renacimiento” (Ulleye, 2021), fruit d'una tesi doctoral defensada en 2020, reconstrueix per primera vegada l'apassionant biografia de l'aristòcrata i estudia minuciosament cadascun dels llibres de la seua extraordinària biblioteca, com s'ha dit, una de les més vastes del primer terç del segle XVI; a més de comparar-la amb la dels seus avantpassats, el seu germà i filla, així com amb les d'altres nobles i religiosos coetanis.

El libro “El primer marqués del Cenete: Cultura y coleccionismo bibliográfico de un noble del Renacimiento” (Ulleye, 2021), fruto de una tesis doctoral defendida en 2020, reconstruye por primera vez la apasionante biografía del aristócrata y estudia minuciosamente cada uno de los libros de su extraordinaria biblioteca, como se ha dicho, una de las más vastas del primer tercio del siglo XVI; además de compararla con la de sus antepasados, su hermano e hija, así como con las de otros nobles y religiosos coetáneos.

The book "The first marquis of Cenete: Culture and bibliographic collecting of a Renaissance nobleman" (Ulleye, 2021), the result of a doctoral thesis defended in 2020, reconstructs for the first time the exciting biography of the aristocrat and carefully studies each of the books from its extraordinary library, as has been said, one of the largest in the first third of the 16th century; in addition to comparing it with that of his ancestors, his brother and daughter, as well as with those of other noble and religious contemporaries.

ENFERMEDAD Y SOCIEDAD EN XÀTIVA DURANTE EL SIGLO XIX. LAS EPIDEMIAS DE CÓLERA DE 1834 Y 1854

Les epidèmies que ha patit la humanitat al llarg de la seua història han contribuït de forma molt notòria al disseny de les societats que les van patir. En aquest cas, l'epidèmia del còlera, característica del segle XIX, encara que fins i tot hui real en les societats menys desenvolupades, nascuda des del delta del Ganges a l'Índia, i sense la globalització actual, van arribar a Europa delmant la seua població. Xàtiva no va estar absent d'aquest fenomen sanitari i en les diferents onades de la mateixa durant el segle XIX, va reduir de manera crítica la seua població.

Aquest volum indica la realitat de les dues primeres i més dramàtiques del segle XIX posant l'accent en les mesures que es van organitzar des de la societat xativina de l'època per a enfrontar-se a elles i reduir els seus efectes mortuoris.

Las epidemias que ha sufrido la humanidad a lo largo de su historia han contribuido de forma muy notoria al diseño de las sociedades que las padecieron. En este caso, la epidemia del cólera, característica del siglo XIX, aunque aun hoy real en las sociedades menos desarrolladas, nacida desde el delta del Ganges en la India, y sin la globalización actual, llegaron a Europa diezmando su población. Xàtiva no estuvo ausente de este fenómeno sanitario y en las diferentes oleadas de la misma durante el siglo XIX, redujo de forma crítica su población.

Este volumen indica la realidad de las dos primeras y más dramáticas del siglo XIX haciendo hincapié en las medidas que se organizaron desde la sociedad setabense de la época para enfrentarse a ellas y reducir sus efectos mortuorios.

The epidemics that humanity has suffered throughout its history have contributed in a very notorious way to the design of the societies that suffered them. In this case, the cholera epidemic, characteristic of the 19th century, although still real today in less developed societies, born from the Ganges delta in India, and without the current globalization, reached Europe decimating its population. Xàtiva was not absent from this health phenomenon and in the different waves of it during the 19th century, it critically reduced its population.

This volume indicates the reality of the first and most dramatic two of the nineteenth century, emphasizing the measures that were organized from the Setabense society of the time to confront them and reduce their mortuary effects.

CINC-CENTS ANYS DEL CONVENT DE LA CONSOLACIÓ. HOMENATGE A LORENZO HERNÁNDEZ GUARDIOLA

Aquest llibre conté els estudis presentats en la XII Jornada d'Art i Història de Xàtiva 2020. Aquesta edició va celebrar els cinc-cents anys d'existència del Convent de la Consolació a Xàtiva. També aprofitem l'ocasió per a realitzar un homenatge a l'historiador de l'art i autor de nombrosos llibres i articles científics en aquest camp, col·laborador en publicacions i ponències de l'editorial Ulleye, el professor Lorenzo Hernández Guardiola.

Este libro contiene los estudios presentados en la XII Jornada de Arte e Históría de Xàtiva 2020. Esta edición celebró los quinientos años de existencia del Convento de la Consolación en Xàtiva. También aprovechamos la ocasión para realizar un homenaje al historiador del arte y autor de numerosos libros y artículos científicos en este campo, colaborador en publicaciones y ponencias de la editorial Ulleye, el profesor Lorenzo Hernández Guardiola.

This book contains the studies presented at the XII Art and History Conference of Xàtiva 2020. This edition celebrated the five hundred years of existence of the Convent of the Consolation in Xàtiva. We also take advantage of the occasion to pay tribute to the art historian and author of numerous books and scientific articles in this field, collaborator in publications and presentations of the Ulleye publishing house, Professor Lorenzo Hernández Guardiola.

LES CONSEQÜENCIES DEL COLPISME FRANQUISTA DE 1936 A XÀTIVA I A LA COSTERA

Aquest llibre aporta les actes del XI Memorial Bombardeig de Xàtiva de 1939, simposi que des de fa 10 anys convoca Ulleye en el mes de febrer per a recordar els desagradables fets ocorreguts i donar a llum a ponències i treballs de recerca sobre la memòria històrica relacionada amb la guerra civil i la dictadura franquista posterior en el nostre context social i geogràfic. En aquesta edició es realitza un homenatge al professor i artista Rafael Pérez Contel.

Este libro aporta las actas del XI Memorial Bombardeo de Xàtiva 1939, simposio que desde hace 10 años convoca Ulleye en el mes de febrero para recordar los desagradables hechos ocurridos y dar a luz a ponencias y trabajos de investigación sobre la memoria histórica relacionada con la guerra civil y la dictadura franquista posterior en nuestro contexto social y geográfico. En esta edición se realiza un homenaje al profesor y artista Rafael Pérez Contel.

This book provides the proceedings of the XI Memorial Bombing of Xativa 1939, symposium that Ulleye calls each year in February from 10 years ago to remember unpleasant events and give birth to papers and research papers on historical memory regarding the war civil and subsequent Franco dictatorship in our social and geographical context. In this edition a tribute is made to the teacher and artist Rafael Pérez Contel.

LA GERMANIA DE XÀTIVA

Este llibre conté els estudis presentats en la XI Jornada d'Art i Históría de Xàtiva 2019

Este libro contiene los estudios presentados en la XI Jornada de Arte e Históría de Xàtiva 2019.

This book contains the papers presented at the 11nd Simposium of Art and History of Xativa 2019.

80 ANYS DEL BOMBARDEIG DE XÀTIVA DE 1939

X Memorial baixa

Aquest llibre aporta les actes del X Memorial Bombardeig de Xàtiva de 1939, simposi que des de fa 10 anys convoca Ulleye en el mes de febrer per a recordar els desagradables fets ocorreguts i donar a llum a ponències i treballs de recerca sobre la memòria històrica relacionada amb la guerra civil i la dictadura franquista posterior en el nostre context social i geogràfic..

Este libro aporta las actas del X Memorial Bombardeo de Xàtiva 1939, simposio que desde hace 10 años convoca Ulleye en el mes de febrero para recordar los desagradables hechos ocurridos y dar a luz a ponencias y trabajos de investigación sobre la memoria histórica relacionada con la guerra civil y la dictadura franquista posterior en nuestro contexto social y geográfico.

This book provides the proceedings of the X Memorial Bombing of Xativa 1939, symposium that Ulleye calls each year in February from 10 years ago to remember unpleasant events and give birth to papers and research papers on historical memory regarding the war civil and subsequent Franco dictatorship in our social and geographical context.

LUCRECIA BORGIA, LA HIJA DEL PAPA DE XÀTIVA

La millor biografia sobre la vida i context social, polític i familiar de Lucrècia Borja, la filla del papa Alexandre VI nascut a Xàtiva.

La mejor biografía sobre la vida y contexto social, político y familiar de Lucrecia Borgia, la hija del papa Alejandro VI nacido en Xàtiva.

The best biography about the life and social, political and family context of Lucrecia Borgia, the daughter of Pope Alexander VI born in Xàtiva.

XÀTIVA I EL SEU PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Actes de les X Jornades d’Art i Història - Xàtiva 2018

Este llibre conté els estudis presentats en la X Jornada d'Art i Históría de Xàtiva 2018.

Este libro contiene los estudios presentados en la X Jornada de Arte e Históría de Xàtiva 2018.

This book contains the papers presented at the 10nd Simposium of Art and History of Xativa 2018.

EL PALAU DEL GENOVÉS I EL RETAULE D’EN GUERAU SANÇ I RIPOLL DE CASTELLVERD

Aquest llibre és un minuciós estudi de l'antic Palau del Genovés, La Costera, i dels seus propietaris a través de la història, que va ser eliminat del paisatge del Genovés en el segle passat. Un patrimoni que no hauria d'haver-se fet desaparéixer i per això aquest llibre perquè perdure la seua memòria. Aporta l'estudi del retaule que es conserva en una església de Xàtiva i que va ser costejat per un dels senyors del Genovés. També fets reals que recorden l'existència del Palau en les ments dels habitants de l'el Genovés es transcriuen com a element de record del mateix i les seues gents.

Este libro es un minucioso estudio del antiguo Palacio del Genovés, La Costera, i de sus propietarios a través de la historia, que fue eliminado del paisaje de Genovés en el siglo pasado. Un patrimonio que no debería de haberse hecho desaparecer y por ello este libro para que perdure su memoria. Aporta el estudio del retablo que se conserva en una iglesia de Xàtiva y que fue costeado por uno de los señores del Genovés. También hechos reales que recuerdan la existencia del Palacio en las mentes de los habitantes del Genovés se transcriben como elemento de recuerdo del mismo y sus gentes.

This book is a meticulous study of the ancient Palace of the Genovés, La Costera, and of its owners through history, which was removed from the landscape of Genovés in the last century. A heritage that should not have been made to disappear and therefore this book so that its memory lasts. It contributes the study of the altarpiece that is conserved in a church of Xàtiva and that was paid for by one of the gentlemen of the Genovés. Also real facts that remember the existence of the Palace in the minds of the inhabitants of the Genovés are transcribed as an element of memory of it and its people.

LAS CLAVES DEL TRAZADO DE LAS VIAS ROMANAS (SAETABIS CENTURIADA)

Els camins, però també les centuriacions -formades al cap i a l'últim per camins- i les ciutats, amb la seua trama viària, compleixen les regles de la TEORIA QUÀNTIC-FRACTAL.El llibre demostra, a través de nombroses imatges, mesurament de distàncies i comprovacions de geometria analítica, que totes les vies públiques de l'imperi romà s'ajusten a uns valors concrets d'orientació i a condicions de fractalidad

Los caminos, pero también las centuriaciones -formadas a fin de cuentas por caminos- y las ciudades, con su trama viaria, cumplen las reglas de la TEORÍA CUÁNTICO-FRACTAL.

 El libro demuestra, a través de numerosas imágenes, medición de distancias y comprobaciones de geometría analítica, que todas las vías públicas del imperio romano se ajustan a unos valores concretos de orientación y a condiciones de fractalidad

The roads, but also the centuriacions - forms to the last one per capita - les Ciutats, including the second plot, complement the rules of QUANTIC FRACTAL THEORY

The name demonstrates, through imatges names, measurement of disturbances and verifications of analytical geometry, that you see the public of l'imperi romà s'ajust to uns valors concrets d'orientació i and conditions of fractality

BOMBARDEIG DE XÀTIVA 1939: EXILI I DEPORTACIÓ

Aquest llibre aporta les actes del IX Memorial Bombardeig de Xàtiva de 1939, simposi que des de fa 9 anys convoca Ulleye en el mes de febrer per a recordar els desagradables fets ocorreguts i donar a llum a ponències i treballs de recerca sobre la memòria històrica relacionada amb la guerra civil i la dictadura franquista posterior en el nostre context social i geogràfic..

Este libro aporta las actas del IX Memorial Bombardeo de Xàtiva 1939, simposio que desde hace 9 años convoca Ulleye en el mes de febrero para recordar los desagradables hechos ocurridos y dar a luz a ponencias y trabajos de investigación sobre la memoria histórica relacionada con la guerra civil y la dictadura franquista posterior en nuestro contexto social y geográfico.

This book provides the proceedings of the IX Memorial Bombing of Xativa 1939, symposium that Ulleye calls each year in February from 9 years ago to remember unpleasant events and give birth to papers and research papers on historical memory regarding the war civil and subsequent Franco dictatorship in our social and geographical context.

 

HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DEL REIAL MONESTIR DE SANTA CLARA DE XÀTIVA

Després de publicar en 2008 un primer llibre sobre Santa Clara de Xàtiva, quan s'estava procedint a la venda de l'immoble a estranys a la ciutat i es “exiliava” el seu patrimoni moble, ara, 10 anys mes tard, el Real Monestir de Santa Clara de Xàtiva torna a ser propietat dels ciutadans i ciutadanes de Xàtiva. Aquest llibre parla de la seua Història i de la seua Arqueologia de la mà dels arqueòlegs que van fer les prospeccions en el seu subsòl per a conèixer la seua realitat.

Tras publicar en 2008 un primer libro sobre Santa Clara de Xàtiva, cuando se estaba procediendo a la venta del inmueble a extraños a la ciudad y se “exiliaba· su patrimonio mueble, ahora, 10 años mas tarde, el Real Monasterio de Santa Clara de Xàtiva vuelve a ser propiedad de los ciudadanos y ciudadanas de Xàtiva. Este libro habla de su Historia y de su Arqueologia de la mano de los arqueólogos que hicieron las prospecciones en su subsuelo para conocer su realidad.

After publishing in 2008 a first book on the Royal Monastery of Santa Clara de Xàtiva, when it was proceeding to the sale of the property to strangers to the city and it was "exiled" its movable heritage, now, 10 years later, the Royal Monastery of Santa Clara de Xàtiva is once again the property of the citizens of Xàtiva. This book talks about its History and its Archeology by the hand of the archeologists who did the prospections in its subsoil to know its reality.

EMILI BALAGUER I PERIGÜELL, XÀTIVA 1942 – ALACANT 2014, MESTRE I AMIC

Este llibre conté els estudis presentats en el simposi homenatge a Emili Balaguer i Perigüell, xativí, i catedratic de Historia de la Ciencia –Medicina - a la Universitat Miguel Hernández,

Este libro contiene los estudios presentados en el simposio de homenaje a Emili Balaguer i Perigüell, setabense, y catadrático de Historia de la Ciencia – Medicina – de la Unviersidad Miguel Hernández.

This book contains the studies presented at the symposium of homage to Emili Balaguer i Perigüell, from Xàtiva, and professor of History of Science - Medicine - at the Miguel Hernández University.

IX JORNADES D’ART I HISTÒRIA – XÀTIVA 2017

Este llibre conté els estudis presentats en la IX Jornada d'Art i Históría de Xàtiva 2017.

Este libro contiene los estudios presentados en la IX Jornada de Arte e Históría de Xàtiva 2017.

This book contains the papers presented at the 9nd Simposium of Art and History of Xativa 2017.

 

FESTIVAS DEMOSTRACIONES DE GRATITUD Y RECONOCIMIENTO DE LA AUGUSTA CIUDAD DE XÀTIVA Á SU PATRONA MARÍA SANTÍSIMA DE LA SEO EN LOS DÍAS 21, 22, 23 Y 24 DE OCTUBRE DE 1813

Aquest llibre presenta la transcripció d'un xicotet llibre editat en 1823 on es van detallar els actes que els habitants de Xàtiva van dur a terme quan les tropes de Napoléon van abandonar la ciutat de Xàtiva després de diversos anys d'ocupació.

Joaquin Nuñez Morant, religiós, coneixedor de la ciutat i del seu context catòlic explica el que es va realitzar en 1823 i els qui van participar.

Este libro presenta la transcripción de un pequeño libro editado en 1823 donde se detallaron los actos que los habitantes de Xàtiva llevaron a cabo cuando las tropas de Napoléon abandonaron la ciudad de Xàtiva tras varios años de ocupación. 

Joaquin Nuñez Morant, religioso, conocedor de la ciudad y de su contexto católico explica lo que se realizó en 1823 y quienes participaron.

This book presents the transcription of a small book published in 1823, detailing the acts that the people of Xàtiva carried out when Napoleon's troops left the city of Xativa after several years of occupation.

Joaquin Nuñez Morant, religious, expert on the city and its Catholic context explains what was done in 1823 and who participated.

XÀTIVA, LA GUERNICA DEL PAÍS VALENCIÀ, UN ESPAI PER LA PAU

Aquest llibre aporta les actes del VIII Memorial Bombardeig de Xàtiva de 1939, simposi que des de fa 8 anys convoca Ulleye en el mes de febrer per a recordar els desagradables fets ocorreguts i donar a llum a ponències i treballs de recerca sobre la memòria històrica relacionada amb la guerra civil i la dictadura franquista posterior en el nostre context social i geogràfic..

Este libro aporta las actas del VIII Memorial Bombardeo de Xàtiva 1939, simposio que desde hace 8 años convoca Ulleye en el mes de febrero para recordar los desagradables hechos ocurridos y dar a luz a ponencias y trabajos de investigación sobre la memoria histórica relacionada con la guerra civil y la dictadura franquista posterior en nuestro contexto social y geográfico.

This book provides the proceedings of the VIII Memorial Bombing of Xativa 1939, symposium that Ulleye calls each year in February from 8 years ago to remember unpleasant events and give birth to papers and research papers on historical memory regarding the war civil and subsequent Franco dictatorship in our social and geographical context.

MÚSICA PARA LA LIBERTAD – Libro CD

Un llibre amb CD amb la música de Olivier Messiaen com homenatge als ciudatans d’ací que foren empressonats als camps d’extermini dels Nazis. Musica creada en el camp de concentración de Görlitz per Olivier Messiaen allí empresonat i estrenada en el mateix camp en 1941 per els musics empresonats.

Interpretada per el cuartet encapçalat per Jordi Juan al clarinet, que viu i treballa com soliste a Londres,  amb Yulia Kopylova al violí, Aram Yagubyan al cello i Raúl da Costa al piano.

Fos gravada en Hannover per els jovens i extraordinaris músics europeus.

Un libro con CD con la música de Olivier Messiaen com homenaje a los ciudadanos de aquí que fueron prisioneros en los campos de exterminio de los Nazis. Musica creada en el campo de concentración de Görlitz por Olivier Messiaen allí prisionero y estrenada en el mismo campoen 1941 por los músicos allí prisioneros.

Interpretada por el cuarteto encabezado por Jordi Juan al clarinet, que vive y trabaja como solista en Londrés, con Yulia Kopylova al violín, Aram Yagubyan al violonchelo y Raúl da Costa al piano.

Fue gravada en Hannover por los jóvenes y extraordinarios músicos europeos.

A book with CD with music of Olivier Messiaen as a tribute to the citizens from here who were prisoners in the extermination camps of the Nazis. Music created in the concentration camp of Görlitz by Olivier Messiaen there prisoner and released in the same field in 1941 by the musicians there prisoners.

Performed by the quartet led by Jordi Juan al clarinet, who lives and works as a soloist in London, with Yulia Kopylova on the violin, Aram Yagubyan on the cello and Raúl da Costa on the piano.

It was recorded in Hannover by the young and extraordinary European musicians.

LLUÍS ALCANYIS 500 ANYS – XÀTIVA, ¿1440? – València, 1506 (Segona edició ampliada)

http://ulleye.com/XATIVA-LLIBRES/ullada%20historia_archivos/image169.jpg

Vida i obra del primer catedràtic de medicina de la Universitat de València nascut a Xàtiva en 1440? Edició facsímil de la seva obra amb còpia en lletra actual i en versió adaptada a la lectura actual. Ampliada amb dos nous capítols i amb les imatges dels actes celebrats en 2006 sobre la figura i context de Lluís Alcanyís a Xàtiva i València.

Vida y obra del primer catedrático de medicina de la Universidad de València nacido en Xàtiva en ¿1440? Edición facsímil de su obra con copia en letra actual y en versión adaptada a la lectura actual. Ampliada con dos nuevos capítulos y con las imágenes de los actos celebrados en 2006 sobre la figura y contexto de Lluís Alcanyís a Xàtiva y Valencia.

Life and work of the first professor of medicine of the University of Valencia born in Xàtiva in ¿1440? Facsimile edition of his work with copy in current letter and version adapted to the current reading. Enlarged with two new chapters and with the images of the acts celebrated in 2006 on the figure and context of Lluís Alcanyís to Xàtiva and Valencia.

VIII JORNADES D’ART I HISTÒRIA. XÀTIVA - 2016

Portada_baixa

Este llibre conté els estudis presentats en la VIII Jornada d'Art i Históría de Xàtiva 2016.

Este libro contiene los estudios presentados en la VIII Jornada de Arte e Históría de Xàtiva 2016.

This book contains the papers presented at the 8nd Simposium of Art and History of Xativa 2016.

PINTURA SOBRE TAULA A XÀTIVA. SEGLES XIV-XVI

http://ulleye.com/XATIVA-LLIBRES/ullada%20historia_archivos/image171.jpg

La ciutat de Xàtiva presenta un ric patrimoni en pintura sobre taula dels segles XIV al XVI que, malgrat els avatars del pas dels anys, encara es conserva en dependències municipals, eclesials i en alguna que una altra col·lecció privada. Aquest llibre presenta el catalogo més actualitzat de les mateixes i l'anàlisi d'elles en el context de la pintura i historiografia valenciana, espanyola i europea. Els autors la pintura dels quals està recollida i estudiada per Josep Lluís Cebrián i Beatriu Navarro en aquest llibre són: Pere Galindo, Jaume Valls, Francesc Comes, Francesc Serra II, Domènec Mingues, Joan Reiner, Pere Desplà, Antoni Peris, Jaume del Port, Joan Çaera, Gonçal Peris Sarrià, Bertomeu Sanxo, Lluís Dalmau, Miquel Crespí, Joan Reixach, Valentí Montoliu, Joan Vendrell, Antoni Cabanes, Mestre Julià, Mestre Vicent Bernat, Mestre d'Altura, Mestre de Perea, Mestre de Xàtiva, Mestred'Artés, Maestro Borbotó, Martí Torner, Nicolau Falcó, Il Pinturicchio, Rodrigo d'Osona, Francesc d'Osona, Ferrando Yañéz de Almedina, Ferrando Llanos, Miquel Esteve, Mestre d'Alzira, Vicent Macip, Joan de Joanes, Mateu Llopis, Gaspar Requena, Nicolau Borràs i Cristòfol Llorens.

La ciudad de Xàtiva presenta un rico patrimonio en pintura sobre tabla de los siglos XIV al XVI que, a pesar de los avatares del paso de los años, aún se conserva en dependencias municipales, eclesiales y en alguna que otra colección privada. Este libro presenta el catalogo más actualizado de las mismas y el análisis  de ellas en la pintura e historiografía valenciana, española y europea. Los autores cuya pintura está recogida y estudiada por Josep Lluís Cebrián y Beatriu Navarro en este libro son: Pere Galindo, Jaume Valls, Francesc Comes, Francesc Serra II, Domènec Mingues, Joan Reiner, Pere Desplà, Antoni Peris, Jaume del Port, Joan Çaera, Gonçal Peris Sarrià, Bertomeu Sanxo, Lluís Dalmau, Miquel Crespí, Joan Reixach, Valentí Montoliu, Joan Vendrell, Antoni Cabanes, Maestro Julià, Maestro Vicent Bernat, Maestro de Altura, Maestro de Perea, Maestro de Xàtiva, Maestro de Artés, Maestro Borbotó, Martí Torner, Nicolau Falcó, Il Pinturicchio, Rodrigo de Osona, Francesc de Osona, Ferrando Yañéz de  Almedina, Ferrando Llanos, Miquel Esteve, Maestro de Alzira, Vicent Macip, Joan de Joanes, Mateu Llopis, Gaspar Requena, Nicolau Borràs y Cristòfol Llorens.

The city of Xàtiva presents a rich heritage in panel paintings from the XIV to XVI centuries that, despite the avatars of the passage of the years, is still preserved in municipal, ecclesiastical and other private collections. This book presents the most updated catalog of them and the analysis of them in Valencian, Spanish and European painting and historiography. The authors whose collection is collected and studied by Josep Lluís Cebrián and Beatriu Navarro in this book are: Pere Galindo, Jaume Valls, Francesc Comes, Francesc Serra II, Domènec Mingues, Joan Reiner, Pere Desplà, Antoni Peris, Jaume del Port, Joan Çaera, Gonçal Peris Sarrià, Bertomeu Sanxo, Lluís Dalmau, Miquel Crespí, Joan Reixach, Valentí Montoliu, Joan Vendrell, Antoni Cabanes, Mestre Julià, Mestre Vicent Bernat, Mestre d'Altura, Mestre de Perea, Mestre de Xàtiva, Mestre d'Artés, Maestro Borbotó, Martí Torner, Nicolau Falcó, Il Pinturicchio, Rodrigo d'Osona, Francesc d'Osona, Ferrando Yañéz de Almedina, Ferrando Llanos, Miquel Esteve, Mestre d'Alzira, Vicent Macip, Joan de Joanes, Mateu Llopis, Gaspar Requena, Nicolau Borràs and Cristòfol Llorens.

LA VIDA DE JOAN DO (1601-1656) UN PINTOR DE XÀTIVA EN NÁPOLES EN EL SIGLO XVII

http://ulleye.com/XATIVA-LLIBRES/ullada%20historia_archivos/image172.jpg

Aquest llibre aporta la biografia més àmplia publicada fins avui sobre Joan Do Chert qui va néixer a Xàtiva (1601) i va morir per la pesta a Nàpols (1656). Pintor format a Xàtiva i València i que va emigrar a Itàlia, Nàpols, per treballar del seu ofici de pintor en el taller del seu paisà José de Ribera (El Españoleto), un dels artistes més destacats i influents del Barroc europeu. En els últims anys ha acaparat l'atenció dels historiadors d'Art italians, especialment napolitans, i està en estudi la localització de la seva obra i l'anàlisi de la mateixa.

Este libro aporta la biografía más amplia publicada hasta la fecha sobre Joan Do Chert quien nació en Xàtiva (1601) y murió por la peste en Nápoles (1656). Pintor formado en Xàtiva y Valencia y que emigró a Italia, Nápoles, para trabajar de su oficio de pintor en el taller de su paisano José de Ribera (El Españoleto), uno de los artistas más destacados e influyentes del Barroco europeo. En los últimos años ha acaparado la atención de los historiadores de Arte italianos, especialmente napolitanos, y está en estudio la localización de su obra y el análisis de la misma.

This book provides the most extensive biography published to date on Joan Do Chert, who was born in Xàtiva (1601) and died of the plague in Naples (1656). Painter trained in Xàtiva and Valencia and emigrated to Italy, Naples, to work as a painter in the workshop of his countryman Jose de Ribera (El Españoleto), one of the most important and influential artist of the European Baroque. In recent years he has captured the attention of Italian art historians, especially Neapolitans, and is studying the location of his work and the analysis of it.

BOMBARDEIG DE XÀTIVA 1939. NOUS TEMPS, NOVES ESPERANCES. ACTES DEL VII MEMORIAL BOMBARDEIG DE XÀTIVA 1939

VII Memorial 2018 baixa (1)

Aquest llibre aporta les actes del VII Memorial Bombardeig de Xàtiva de 1939, simposi que des de fa 7 anys convoca Ulleye en el mes de febrer per a recordar els desagradables fets ocorreguts i donar a llum a ponències i treballs de recerca sobre la memòria històrica relacionada amb la guerra civil i la dictadura franquista posterior en el nostre context social i geogràfic..

Este libro aporta las actas del VII Memorial Bombardeo de Xàtiva 1939, simposio que desde hace 7 años convoca Ulleye en el mes de febrero para recordar los desagradables hechos ocurridos y dar a luz a ponencias y trabajos de investigación sobre la memoria histórica relacionada con la guerra civil y la dictadura franquista posterior en nuestro contexto social y geográfico.

This book provides the proceedings of the VII Memorial Bombing of Xativa 1939, symposium that Ulleye calls each year in February from 7 years ago to remember unpleasant events and give birth to papers and research papers on historical memory regarding the war civil and subsequent Franco dictatorship in our social and geographical context.

ANALES O MEMORIAS DE JÁTIVA. 1833 - 1861

http://ulleye.com/XATIVA-LLIBRES/ullada%20historia_archivos/image174.jpg

José Pascual Ferrándiz i Carbonell, setabense, advocat i periodista, descriu en un manuscrit inèdit fins ara aspectes d'una història de Xàtiva que es desconeixia fins al moment i que ell va viure o va ser protagonista.

José Pascual Ferrándiz y Carbonell, setabense, aboga y periodista, describe en un manuscrito inédito aspectos de una historia de Xàtiva que se desconocía hasta el momento y que el vivió o fue protagonista.

José Pascual Ferrandiz and Carbonell, born in Xàtiva, advocate and journalist, in an unpublished manuscript describes aspects of a history of Xàtiva that was unknown so far and he lived or was protagonist.

PINTURA I PATRIMONI HISTÒRIC A XÀTIVA

http://ulleye.com/XATIVA-LLIBRES/ullada%20historia_archivos/image175.jpg

Este llibre conté els estudis presentats en la VII Jornada d'Art i Históría de Xàtiva 2015. A més d'altres estudis entre els quals es presenta el descobriment d'una obra del patrimoni artístic de Xàtiva, “Retaule dels principats” que va ser donada per perduda en el transcurs de la guerra d'Espanya del 36-39 i l'autor del treball ha descobert en una col·lecció particular valenciana.

Este libro contiene los estudios presentados en la VII Jornada de Arte e Históría de Xàtiva 2015. Además de otros estudios entre los cuales se presenta el descubrimiento de una obra del patrimonio artístico de Xàtiva, “Retablo de los principados” que fue dada por perdida en el transcurso de la guerra de España del 36-39 y el autor del trabajo ha descubierto en una colección particular valenciana.

This book contains the papers presented at the 7nd Simposium of Art and History of Xativa 2015. In addition to other studies including the discovery of a work of the artistic heritage of Xativa, "Altarpiece of the principalities" that was given up for lost in the course of the war in Spain from 36-39 and the author of the work is presented has been found Valencia in a private collection.

MIQUEL ESTEVE, PINTOR LEONARDESCO DE XÀTIVA

http://ulleye.com/XATIVA-LLIBRES/ullada%20historia_archivos/image176.jpg

Miquel Esteve va ser un important pintor que va prendre a través dels germans Hernando, un d'ells col·laboro amb el mestre de la Gioconda, i de Paolo de Sant Leocadio el coneixement de l'obra de Leonardo da Vinci i va crear el seu propi estil a partir de tan important mestre de la pintura mundial. Va desenvolupar la seva vida artística entre Xàtiva i València pintant per als poderosos de l'època, església i societat civil. Aquest llibre aportar per primera vegada una obra sobre aquesta figura de la pintura de l'època a les nostres terres amb el catalogo raonat de la seva obra coneguda.

Miquel Esteve fue un importante pintor que tomó a través de los hermanos Hernando, uno de ellos colaboro con el maestro de la Gioconda,   y de Paolo de San Leocadio el conocimiento de la obra de Leonardo Da Vinci y creó su propio estilo a partir de tan importante maestro de la pintura mundial. Desarrolló su vida artística entre Xàtiva y Valencia pintando para los poderosos de la época, iglesia i sociedad civil. Este libro aportar por primera vez una obra sobre esta figura de la pintura de la época en nuestras tierras con el catalogo razonado de su obra conocida.

Miquel Esteve was an important painter who took over the Hernando brothers, one of them collaborated with the master of the Gioconda, and Paolo de San Leocadio knowledge of the work of Leonardo Da Vinci and created his own style from so important teacher of world painting. He developed his artistic life between Xativa and Valencia painting for the powerful of the time, church i civil society. This book provide for the first time a play about the figure of the painting of the time in our lands with the catalog of his work known.

XÀTIVA I JOSÉ ARAGONÉS SABORIT: ESTUDI DEL PENSAMENT D’UN JOVE ARTISTA REPUBLICÀ (1907-1950)

http://ulleye.com/XATIVA-LLIBRES/ullada%20historia_archivos/image177.jpg

José Aragonés i Saborit (Xàtiva 1907 – 1987) va ser un intel·lectual i solidari ciutadà xativì amb una alta sensibilitat social. Elements aquests totalment en contra del que va representar el franquisme feixista que va ocupar la vida de Xàtiva durant uns 40 anys i açò va fer que José Aragonés i Saborit fóra un represaliat del colpisme feixista que va patir presó, tortura i exili interior. Aquest llibre recupera la seua figura i el seu treball social i artístic.

José Aragonés i Saborit (Xàtiva 1907 – 1987) fue un intelectual y solidario ciudadano con una alta sensibilidad social. Elementos estos totalmente en contra de lo que representó el franquismo fascista que ocupo la vida de Xàtiva durante unos 40 años y ello hizo que José Aragonés i Saborit fuera un represaliado del golpismo fascista que sufrió prisión, tortura y exilio interior. Este libro recupera su figura y su trabajo social y artístico.

José Aragonés Saborit (Xàtiva 1907-1987) was an intellectual and solidarity citizen with high social sensitivity. These elements totally against representing the fascist Franco regime that occupied Xàtiva life for about 40 years, and it made José Aragones i Saborit was take reprisals the fascist coup he suffered imprisonment, torture and internal exile. This book gets its figure and its social and artistic work.

BOMBARDEIG DE XÀTIVA DE 1939: LA SOCIETAT CIVIL DAVANT LA MEMÒRIA HISTÒRICA

Portada baixa

Aquest llibre aporta les actes del VI Memorial Bombardeig de Xàtiva de 1939, simposi que des de fa 6 anys convoca Ulleye en el mes de febrer per a recordar els desagradables fets ocorreguts i donar a llum a ponències i treballs de recerca sobre la memòria històrica relacionada amb la guerra civil i la dictadura franquista posterior en el nostre context social i geogràfic..

Este libro aporta las actas del VI Memorial Bombardeo de Xàtiva 1939, simposio que desde hace 6 años convoca Ulleye en el mes de febrero para recordar los desagradables hechos ocurridos y dar a luz a ponencias y trabajos de investigación sobre la memoria histórica relacionada con la guerra civil y la dictadura franquista posterior en nuestro contexto social y geográfico.

This book provides the proceedings of the VI Memorial Bombing of Xativa 1939, symposium that Ulleye calls each year in February from 6 years ago to remember unpleasant events and give birth to papers and research papers on historical memory regarding the war civil and subsequent Franco dictatorship in our social and geographical context.

FESTIVAL DE LA CANÇÓ DE XÀTIVA 1974-1995: un homenatge a Ovidi Montllor- Llibre amb 3 Cd’s

Gráfico1- MOD BAJA

DSCN9942

Des de 1974 fins a 1995, va haver-hi anualment un esdeveniment dins de la programació de la Fira d'Agost de Xàtiva amb el nom de Festival de la Cançó, majoritàriament, o amb una altra denominació, per exemple Festival Folk de Xàtiva o Nit de Cançó i Marxa, que presentava la música i veu en la nostra llengua, el català de valència, fonamentalment. En total 22 edicions van tenir lloc. Nosaltres les hem numerat de l'1 al 22 Festival de la Cançó de Xàtiva. Entre aquells primers anys i les últimes raneres del Festival, van passar pel mateix la majoria de noms representatius de la Cançó.

Ovidi Montllor, nascut a Alcoi el  2 de febrer de 1942, és un referent de la cançó al País Valencià i a tota la zona de parla catalana. Poeta, actor, cantautor, etc. ens va deixar primerencament fa ara 20 anys, als 53 anys d'edat, un 10 de març de 1995. Avui és un patrimoni cultural de la nostra terra, patrimoni de la cançó, de la poesia, del cinema i del teatre.

Desde 1974 hasta 1995, hubo anualmente un acontecimiento dentro de la programación de la Feria de Agosto de Xàtiva con el nombre de “Festival de la Cançó”, mayoritariamente, o con otra denominación, por ejemplo Festival Folk de Xàtiva o Noche de Canción y Marcha, que presentaba la música y voz en nuestra lengua, el catalán de valencia, fundamentalmente. En total 22 ediciones tuvieron lugar. Nosotros las hemos numerado del 1 al 22 “Festival de la Cançó de Xàtiva”. Entre aquellos primeros años y los últimos estertores del Festival, pasaron por el mismo la mayoría de nombres representativos de la “Cançó”.

Ovidi Montllor, nacido en Alcoi el 2 de febrero de 1942, es un referente de la “cançó” al País Valenciano y en toda la zona de habla catalana. Poeta, actor, cantautor, etc. nos dejó tempranamente hace ahora 20 años, a los 53 años de edad, un 10 de marzo de 1995. Hoy es un patrimonio cultural de nuestra tierra, patrimonio de la canción, de la poesía, del cine y del teatro.

From 1974-1995, there was an annual event in the programming of the August Fair of Xàtiva with the name of Song Festival, mostly, or with another name, for example  Folk Festival of Xativa or Night of Song and March, He is presenting music and voice in our language, Catalan of Valencia, basically. In total 22 editions took place. We have numbered from the 1 to 22 Song Festival of Xàtiva. Among those early years and the death throes of the Festival, they went through the same most representative names of catalan song.

Ovidi Montllor, born in Alcoi the February 2, 1942, is a reference to the song Valencia and throughout the Catalan-speaking area. Poet, actor, singer, etc. Let's now 20 years earlier, at age 53 of age, March 10, 1995. Today it is a cultural heritage of our country, the heritage of song, poetry, cinema and theater.

GASPAR REQUENA, PINTOR VALENCIANO DEL RENACIMIENTO

(C. 1515 – después de 1585)

http://ulleye.com/XATIVA-LLIBRES/ullada%20historia_archivos/image181.jpg

Ara presentem un estudi bàsic sobre la figura d'un pintor valencià del Renaixement nascut en la vila de Montesa, de la comarca de la Costanera del País Valencià, Gaspar Requena, obra d'un grup d'investigadors de la història de l'art, amb un ampli coneixement d'aquest pintor i dels seus coetanis, que els ha permès poder descobrir la seua existència [...]. Va ser col·laborador i amic de Joan de Joanes i el seu treball artístic ara és conegut de la mà de qui va nàixer i aquesta sent cotitzat en els mercats de l'art per la seua qualitat i importància.

Ahora presentamos un estudio básico sobre la figura de un pintor valenciano del Renacimiento nacido en la villa de Montesa, de la comarca de la Costera del País Valenciano, Gaspar Requena, obra de un grupo de

investigadores de la historia del arte, con un amplio conocimiento de este pintory de sus coetáneos, que les ha permitido poder descubrir su existencia [...]. Fue colaborador y amigo de Joan de Joanes y su trabajo artístico ahora es conocido de la mano de quien nació y esta siendo cotizado en los mercados del arte por su calidad e importancia.

We now present a basic study on the figure of a Valencian Renaissance painter born in Montesa of Valencia, Gaspar Requena, the work of a group of

researchers of the history of art, with extensive knowledge of this pintory of his contemporaries, which has allowed them to discover their existence [...]. He was a collaborator and friend of Joan of Joanes and his artwork is now known of the hand that was born and is being quoted in the art market for its quality and importance.

NOTES I PINZELLADES AL VOLTAT DE XÀTIVA.

Actes de les VI Jornades d’Art I Història Xàtiva 2014.

Coberta baixa

Este llibre conté els estudis presentats en la VI Jornada d'Art i Históría de Xàtiva 2014.

Este libro contiene los estudios presentados en la VI Jornada de Arte e Históría de Xàtiva 2014.

This book contains the papers presented at the 6nd Simposium of Art and History of Xativa 2014.

ELS BORJA DE XÀTIVA. RECORDS I MONUMENTS

http://ulleye.com/XATIVA-LLIBRES/ullada%20historia_archivos/image183.jpg

Aquest llibre permet conèixer el que ha significat la família Borja per a la ciutat de Xàtiva, un dels grans tòpics dels ciutadans de Xàtiva. Quan van arribar a la ciutat, que van aportar, que van deixar en ella, etc. Una forma d'aproximar-se a la família més important en la història de Xàtiva sense necessitat de llegir milers de pàgines escrites sobre ella.

Este libro permite conocer lo que ha significado la familia Borja para la ciudad de Xàtiva, uno de los grandes tópicos de los ciudadanos de Xàtiva. Cuando llegaron a la ciudad, que aportaron, que dejaron en ella, etc. Una forma de aproximarse a la familia más importante en la historia de Xàtiva sin necesidad de leer miles de páginas escritas sobre ella.

This book allows us to know what it has meant the Borgia family to the town of Xativa, one of the major topics of the citizens of Xativa. When they reached the city, which provided that left in it, etc. One way to approach the most important family in the history of Xativa without reading thousands of pages written on it.

75 ANYS DEL BOMBARDEIG DE XÀTIVA: LA REPRESSIÓ FRANQUISTA

http://ulleye.com/XATIVA-LLIBRES/ullada%20historia_archivos/image184.jpg

Aquest llibre aporta les actes del V Memorial Bombardeig de Xàtiva de 1939, simposi que des de fa 5 anys convoca Ulleye en el mes de febrer per a recordar els desagradables fets ocorreguts i donar a llum a ponències i treballs de recerca sobre la memòria històrica relacionada amb la guerra civil i la dictadura franquista posterior en el nostre context social i geogràfic..

Este libro aporta las actas del V Memorial Bombardeo de Xàtiva 1939, simposio que desde hace 5 años convoca Ulleye en el mes de febrero para recordar los desagradables hechos ocurridos y dar a luz a ponencias y trabajos de investigación sobre la memoria histórica relacionada con la guerra civil y la dictadura franquista posterior en nuestro contexto social y geográfico.

This book provides the proceedings of the V Memorial Bombing of Xativa 1939, symposium that Ulleye calls each year in February from 5 years ago to remember unpleasant events and give birth to papers and research papers on historical memory regarding the war civil and subsequent Franco dictatorship in our social and geographical context.

FRANCESC DASÍ I LA TAULELLERIA VALENCIANA DEL SEGLE XIX

Francesc Dasi Baixa

Francesc Dasí va revolucionar la pintura de ceràmica valenciana en la segona meitat del segle XIX. Aquesta obra estudia la seua obra i repassa la seua biografia. A més dóna a conèixer un text inèdit “El pintor cerámico D. Francisco Dasí” de Efrén Beltran i Calp escrit en 1899. Incorpora un catàleg a color de part de l'obra coneguda de l'autor.

Francesc Dasí revolucionó la pintura de cerámica valenciana en la segunda mitad del siglo XIX. Esta obra estudia su obra y repasa su biografía. Además da a conocer un texto inédito “El pintor cerámico D. Francisco Dasí” de Efrén Beltran i Calpe escrito en 1899. Incorpora un catálogo a color de parte de la obra conocida del autor.

Francesc Dasí revolutionized painting Valencian pottery in the second half of the nineteenth century. This book examines his work and reviews his biography. Also provides an unpublished text "The ceramic painter Francisco Dasí" of Efren Beltran i Calpe written in 1899.  Incorporates a color catalog of the known work of the author.

MURALLES, PALAUS I RETAULES EN EL BICENTENARI DEL RECTOR BLASCO

V Jornadas baixa

Este llibre conté els estudis presentats en la V Jornada d'Art i Históría de Xàtiva.

Este libro contiene los estudios presentados en la V Jornada de Arte e Históría de Xàtiva.

This book contains the papers presented at the 5nd Simposium of Art and History of Xativa.

LA INFANCIA, EL TESORO DE LA SEGUNDA REPÚBLICA. LA COLONIA INFANTIL DE BELLÚS, 512 ESCOLARES SALVADOS DE LA GUERRA

Bellus

En el transcurs de la guerra civil la infància republicana va ser atesa com mai s'havia fet en cap conflicte bèl·lic.

Amb els primers bombardejos feixistes a ciutats a cel obert, el govern de la República al costat d'organitzacions antifeixistes va iniciar l'evacuació de la població més innocent i indefensa, els xiquets i xiquetes, a la rereguarda lleial. Al setembre de 1936 es va establir a Bellús, pròxim a Xàtiva, València, una de les primeres Colònies escolars d'hivern per a xiquets i xiquetes madrilenys.

Dades, documents, imatges i testimoniatges orals avalen aquest treball de recerca que abasta des de l'eixida dels escolars, el seu trànsit i instal·lació, en el que primerament serien unes vacances en la Colònia del Balneari de Bellús, que es va convertir en permanent llar i escola col·lectiva, fins al final de la guerra.

En el transcurso de la guerra civil la infancia republicana fue atendida como nunca se había hecho en ningún conflicto bélico.

Con los primeros bombardeos fascistas a ciudades a cielo abierto, el gobierno de la República junto a organizaciones antifascistas inició la evacuación de la población más inocente e indefensa, los niños y niñas, a la retaguardia leal.

En septiembre de 1936 se estableció en Bellús, próximo a Xàtiva, Valencia, una de las primeras Colonias escolares de invierno para niños y niñas madrileños.

Datos, documentos, imágenes y testimonios orales avalan este trabajo de investigación que abarca desde la salida de los escolares, su tránsito e instalación, en lo que primeramente serían unas vacaciones en la Colonia del Balneario de Bellús, que se convirtió en permanente hogar y escuela colectiva, hasta el final de la guerra.

During the Civil War the Republican childhood was treated as never before in any war.

With the first fascist bombing of cities in the open, the government of the Republic with antifascist organizations began evacuating the most innocent and helpless people, children, loyal to the rear.

In September 1936 he settled in Bellus, near Xativa, Valencia, Spain, one of the first colonies winter school for boys and girls from Madrid.

Data, documents, images and oral testimonies support this research work spanning out of school, transit and installation, in what would be a holiday first Colony Spa Bellus, who became permanent home and school collectively, to the end of the war.

LA REPRESIÓN FRANQUISTA EN LEVANTE. IZQUIERDA REPUBLICANA: DEL PRIMER GOBIERNO DE LA REPÚBLICA AL EXILIO

La Societat Joan Peset i Aleixandre, de València, persegueix entre les seves finalitats “assegurar la defensa dels drets de les ciutadanes i dels ciutadans” i, per això, convoca anualment sota el títol de Jornades sobre la Repressió Franquista en Llevant una trobada d'investigadors sobre temes de la memòria històrica i que, en la seva cinquena edició, es va realitzar els dies 22, 23 i 24 d'abril de 2013 en el Col·legi Major Rector Peset de la Universitat de València. Aquest llibre sorgeix de les ponències presentades en aquestes jornades.

La Sociedad Joan Peset i Aleixandre, de Valencia, persigue entre sus fines “asegurar la defensa de los derechos de las ciudadanas y de los ciudadanos” y, por ello, convoca anualmente bajo el título de Jornadas sobre la Represión Franquista en Levante un encuentro de investigadores sobre temas de la memoria histórica y que, en su quinta edición, se realizó los días  22, 23 y 24 de abril de 2013 en el Colegio Mayor Rector Peset de la Universidad de Valencia. Este libro surge de las ponencias presentadas en dichas jornadas.

The Joan Peset i Aleixandre Society, Valencia, aims among its aims "to ensure the defense of the rights of citizens " and therefore held annually under the title of Conference on Francoist Repression in a meeting of Levante researchers on subjects of historical memory and, in its fifth year, was held on 22, 23 and April 24, 2013 at the High School  Peset Rector of the University of Valencia. This book arises from the papers presented at these conferences.

LA REPRESSIÓ FRANQUISTA A XÀTIVA I A LA COSTERA

Aquest llibre neix del Simposium “IV Memorial *Bombardeig de Xàtiva 1939” realitzat al febrer de 2013 a Xàtiva. Una sèrie de treballs de recerca que volen ajudar a la recuperació de la memòria històrica de Xàtiva en un dels seus períodes més negres, la repressió que van sofrir els ciutadans de Xàtiva que van estar a favor del govern legalment establert de la República, 40 anys de repressió i silenci en mans dels quals van recolzar el cop d'estat del Dictador Franco. Un homenatge a Nicolas David, un lluitador per la justícia i igualtat que va passar per Xàtiva en els anys 60 i 70.

Este libro nace del Simposium “IV Memorial Bombardeig de Xàtiva 1939” realizado en febrero de 2013 en Xàtiva. Una serie de trabajos de investigación que quieren ayudar a la recuperación de la memoria histórica de Xàtiva en uno de sus periodos más negros, la represión que sufrieron los ciudadanos de Xàtiva que estuvieron a favor del gobierno legalmente establecido de la República, 40 años de represión y silencio en manos de los que apoyaron el golpe de estado del Dictador Franco.  Un homenaje a Nicolas David, un luchador por la justicia e igualdad que paso por Xàtiva en los años 60 y 70.

This book is born of the Symposium "IV Memorial Xativa Bombardeig 1939" held in February 2013 in Xativa. A series of research papers that want to help the recovery of the historical memory of Xativa in one of its darkest periods, repression suffered by the citizens of Xativa that favored the legally established government of the Republic, 40 years of repression and silence in the hands of those who supported the coup dictator Franco. A tribute to Nicolas David, a fighter for justice and equality for Xativa happened in the 60s and 70s.

XÀTIVA INTERPRETA RAIMON – XATIVA PERFORM RAIMON

portda solo baixa

http://ulleye.com/XATIVA-LLIBRES/Raimon_archivos/image004.jpg

Un projecte d'Ulleye que és ja una realitat i que ha reunit a quasi 300 ciutadans i ciutadanes de Xàtiva en la lletra i la música en un agraïment col•lectiu al que representa Raimon per a la música i poesia, la lluita per la llibertat d'expressió i per a la ciutat de Xàtiva en el 50 aniversari del primer concert de Raimon a Xàtiva de 1964. Una visió als primers anys de Raimon i la seua relació amb Xàtiva i amb els seus amics de joventut. Al final un llibre per a la lletra i la imatge i tres CD's per a la música i poesia. Amb la participació de Joan Fuster, José Luis García (Cote), Joan Ramos, Vicent Álvarez, família Joan Juan i 28 formacions individuals i col•lectives integrades per xativins que interpreten la música i la poesia de Raimon. A més l'art de Joan Ramos a través de la seua obra gràfica "Raimon".

Un proyecto de Ulleye que es ya una realidad y que ha reunido a casi 300 ciudadanos y ciudadanas de Xàtiva en la letra y la música en un agradecimiento colectivo a lo que representa Raimon para la música y poesía, la lucha por la libertad de expresión y para la ciudad de Xàtiva en el 50 aniversario del primer concierto de Raimon en Xàtiva de 1964. Una visión a los primeros años de Raimon y su relación con Xàtiva y con sus amigos de juventud. Al final un libro para la letra y la imagen y tres CD’s para la música y poesia. Con la participación de Joan Fuster, José Luis García (Cote), Joan Ramos, Vicent Álvarez, familia Joan Juan y 28 formaciones individuales y colectivas integradas por setabenses que interpretan la música y la poesía de Raimon. Además el arte de Joan Ramos a través de su obra gráfica “Raimon”.

Ulleye's project that is already a reality and that has assembled almost 300 citizens of Xàtiva in the letter and the music in a collective gratefulness to what it represents Raimon for the music and poetry, the fight for the freedom of expression and for Xàtiva's city in 50th anniversary of the Raimon's first concert in Xàtiva of 1964. A vision to the first years of Raimon and his relation with Xàtiva and with his friends of youth. Ultimately a book for the letter and the image and three CD's for the music and poetry. With the participation of Joan Fuster, Jose Luis García (Cote), Joan Ramos, Vicent Álvarez, family Joan Juan and 28 individual and collective formations integrated for Xativa people that interpret the Raimon's music and poetry. In addition Joan Ramos's art across his graphical work "Raimon".

RESTITUIDA A SU ANTIGUO ESPLENDOR. XÀTIVA, DEL ANTIGUO RÉGIMEN A LA OCUPACIÓN NAPOLEÓNICA (1759-1814)

Portada baixa

El diputat Vilanova mostrava en 1811 la seua satisfacció al "ver des de hui restituïda la meua amada pàtria al seu antiga esplendor i esborrada la nota que li resultava d'aquell cruel i injust decreto" amb el que Felip V va rebatejar com a Sant Felip la històrica ciutat de Xàtiva un segle abans. Tal vegada poques frases com esta resum el període que comprén este assaig, en el que una ciutat castigada per la guerra i la destrucció després de la derrota de 1707 va donar pas a una altra esplendorosa, amb creixement poblacional i desenrotllament urbà sense precedent en segles anteriors. Només la guerra contra els francesos a principis del segle XIX va interrompre esta tendència i encara que per poc de temps va aconseguir la possibilitat de ser seu episcopal i capital de província, el conflicte bèl·lic va anunciar un procés de decadència que es va anar aguditzant conforme va avançar el dit segle. D'eixe procés històric, de les transformacions econòmiques i socials, dels canvis jurídics i polítics i de la nova faç que la ciutat va adoptar en aquell temps tracta este llibre

El diputado Villanueva mostraba en 1811 su satisfacción al “ver desde hoy restituida mi amada patria a su antiguo esplendor y borrada la nota que le resultaba de aquel cruel e injusto decreto” con el que Felipe V rebautizó como San Felipe la histórica ciudad de Xàtiva un siglo antes. Tal vez pocas frases como ésta resumen el periodo que comprende

este ensayo, en el que una ciudad castigada por la guerra y la destrucción tras la derrota de 1707 dio paso a otra esplendorosa, con crecimiento poblacional y desarrollo urbano sin precedente en siglos anteriores. Sólo la guerra contra los franceses a principios del siglo XIX interrumpió esta tendencia y aunque por poco tiempo alcanzó la posibilidad de ser sede episcopal y capital de provincia, el conflicto bélico anunció un proceso de decadencia que se fue agudizando conforme avanzó dicho siglo. De ese proceso histórico, de las transformaciones económicas y sociales, de los cambios jurídicos y políticos y de la nueva faz que la ciudad adoptó en aquel tiempo trata este libro.

Congressman Villanueva in 1811 showed its appreciation to " see from my beloved country today restored to its former glory and deleted the note I was of that cruel and unjust decree " with Philip V called San Felipe the historic town of Xativa a century earlier. Perhaps few short phrases like the period covered this trial, in which a city ravaged by war and destruction after the defeat of 1707 led to another splendid , with population growth and urban development

unprecedented in previous centuries. As the war against the French in the early nineteenth century this trend stopped for a short time reached the possibility of

being the bishop and the provincial capital, the war ushered in a process of decline that was more acute as the century progressed . From this historical process of

the economic and social, legal and political changes and the new face of the city at that time adopted this book .

 

XÀTIVA I ELS CASESNOVES: REPÚBLICA I FE CRISTIANA (1819-1983)

A través d'aquesta obra l'autor Salvador Catalá intenta establir  ponts entre les dretes clericals i les esquerres anticlericals mitjançant la història de cinc generacions de Casesnoves, que a través de diverses militàncies polítiques i carregats de profunda espiritual cristiana, van intentar portar la democracia a Xàtiva.

A través de esta obra, Salvador Català intenta establecer puentes entre las derechas clericales y las izquierdas anticlericales mediante la historia de cinco generaciones de Casesnoves, que mediante diversas militancias políticas, y cargados de una profunda espiritualidad cristiana, intentaron llevar la democracia a Xàtiva.

Through this work, Salvador Català tries to build bridges between the right clerical and anticlerical left by the story of five generations of Casesnoves, which through various political militancy, and full of deep Christian spirituality, tried to bring democracy to Xativa.

ENTRE EL COMPROMÍS DE CASP I LA CONSTITUCIÓ DE CADIS

ACTES IVJORNADES-BAIXA

Este llibre conté els estudis presentats en la IV Jornada d'Art i Históría de Xàtiva.

Este libro contiene los estudios presentados en la IV Jornada de Arte e Históría de Xàtiva.

This book contains the papers presented at the 4nd Simposium of Art and History of Xativa.

LOS CRIMENES DEL FRANQUISMO EN LA POSGUERRA. EL CASO DE AYELO DE MALFERIT.

Set veïns d'Aielo de Malferit van ser afusellats pel ``franquisme´´ en el els terrenys militars de Paterna en 1939 una vegada finalitzada la Guerra Civil. El llibre tracta sobre les inquietuds que van tindre per la millora social, de les seues ànsies per una nova societat més justa, i del que va significar la ``Sociedad Obrera El Progreso´´ en l'enfortiment d'estes idees durant els anys de la Segona República. També de la voràgine de l'estiu del 36 durant els mesos de la revolució, de les seues responsabilitats en este període; de la volta a l'orde republicà des del començament del 37 fins al final de la guerra, del final de la mateixa en el moment de major espenta dels totalitarismes a Europa i, finalment, de la barbàrie comesa pel ``franquismo´´ amb els milers i milers d'executats, empresonats i exiliats; representats en tots ells pels set d'Aielo de Malferit.

Siete vecinos de Ayelo de Malferit fueron fusilados por el ``franquismo´´ en los terrenos militares de Paterna en 1939 una vez finalizada la Guerra Civil. El libro trata sobre las inquietudes que tuvieron por la mejora social, de sus ansias por una nueva sociedad más justa, y de lo que significó la ``Sociedad Obrera El Progreso´´ en el fortalecimiento de estas ideas durante los años de la Segunda República. También de la vorágine del verano del 36 durante los meses de la revolución, de sus responsabilidades en este período; de la vuelta al orden republicano desde el comienzo del 37 hasta el final de la guerra, del final de la misma en el momento de mayor empuje de los totalitarismos en Europa y, finalmente, de la barbarie cometida por el ``franquismo´´ con los miles y miles de ejecutados, encarcelados y exiliados; representados en todos ellos por los siete de Ayelo de Malferit.

Seven of Aielo de Malferit’s neighbors were shot by Franco in Paterna in 1939 after the Civil War. The book is about the concerns they had for the social improvement of their desire for a new society more just, and what he meant “Working Society The Progress” in strengthening these ideas during the years of the Second Republic . Also of summer maelstrom of 1936 during the months of the revolution, of their responsibilities in this period, of the Republican return to order from the beginning of 37 until the end of the war, the end of it in the moment of greatest thrust of totalitarism in Europe and, finally, of barbarism committed by the Franco with` thousands of executed, imprisoned and exiled; represented by the seven of Aielo of Malferit.

 

ALAMBRADAS, MUROS Y CORRIENTES DE AIRE

EL UNIVERSO PENITENCIARIO FRANQUISTA DE LA POSTGUERRA

La repressió franquista a la població que no els recolzava en la guerra civil i en la postguerra va ser una barbaritat d'activitat repressiva tant en els camps de concentració, presons com en la vida diària. L'estudi del Dr. Ricard C. Torres ens dóna a conéixer fins on va arribar esta repressió al País Valencià amb total impunitat i com 40 anys de dictadura intenta que no coneguem com va ser i fins on va arribar

La represión franquista a la población que no les apoyaba en la guerra civil y en la postguerra fue una barbaridad de actividad represiva tanto en los campos de concentración, prisiones como en la vida diaria. El estudio del Dr. Ricard C. Torres nos da a conocer hasta donde llegó esta represión en el País Valenciano con total impunidad y como 40 años de dictadura intenta que no conozcamos como fue y hasta donde llegó.

The pro-Franco repression to the population who they was not resting on the civil war and in the postwar it was a barbarity of repressive activity both in the concentration camps, prisons and in the daily life. The study of the Dr. Ricard C. Torres it announces us up to where this repression came in the Valencian Country with total impunity and as 40 years of dictatorship it tries that we do not know since it was and up to where it came.

 

LOS LOBOS

El autor, José Fabra i Torres, escriptor, advocat, republicà convençut i director del semanari local republicà “El Progreso” fou un intelectual xativí represaliat desprès de la guerra civil i difunt en 1946, esta obra, escrita possiblement a principi dels anys 40, reflectix la situació de l'Espanya republicana abans de la Guerra Civil, en ella i en els primers anys del Franquisme. Un retrat real de la societat xativina de l'època res diferent de l'actual, cosa curiosa.

El autor, José Fabra Torres, escritor, abogado, republicano convencido i director del semanario local republicano “El Progreso” fue un intelectual setabense represaliado después de la guerra civil y fallecido en 1946, esta obra, escrita posiblemente a principio de los años 40, refleja la situación de la España repúblicana antes de la Guerra Civil, en ella y en los primeros años del Franquismo. Un retrato real de la sociedad setabense de la época nada diferente a la actual, cosa curiosa.

The author, Jose Torres Fabra, writer, lawyer, convinced republican  and director of local weekly "Progress" was an intellectual of Xàtiva reprisals after the Civil War and died in 1946, this work, written probably in the early 40s, reflects the situation of Republican Spain before the Civil War, in it and in the early years of Franquismo. A real portrait setabense society of the time nothing different from today, curiously.

LA REPRESSÍO FRANQUISTA A XÀTIVA 1939-1976

Descripción: Descripción: C:\Users\Ulleye\Documents\Ulleye\portadas de libros\La repressió-baixa.jpg

Este llibre naix del Simposi 'III Memorial Bombardeig de Xàtiva 1939” realitzat al febrer de 2012 a Xàtiva. Una sèrie de treballs d'investigació que volen ajudar a la recuperació de la memòria històrica de Xàtiva en un dels seus períodes més negres, la repressió que van patir els ciutadans de Xàtiva que van estar a favor del govern legalment establit de la República, 40 anys de repressió i silenci en mans de què van recolzar el colp d'estat del Dictador Franco.

Este libro nace del Simposium “III Memorial Bombardeig de Xàtiva 1939” realizado en febrero de 2012 en Xàtiva. Una serie de trabajos de investigación que quieren ayudar a la recuperación de la memoria histórica de Xàtiva en uno de sus periodos más negros, la represión que sufrieron los ciudadanos de Xàtiva que estuvieron a favor del gobierno legalmente establecido de la República, 40 años de represión y silencio en manos de los que apoyaron el golpe de estado del Dictador Franco.

This book is born of the Symposium "III Memorial Bombardeig of Xativa 1939" held in February 2012 in Xativa. A series of research papers that want to help the recovery of historical memory of Xativa in one of its darkest periods, the repression suffered by the citizens of Xàtiva who were in favor of the legally established by the government of the Republic, 40 years of repression and silence in the hands of those who supported the coup of the dictator Franco.

ART I HISTÒRIA A XÀTIVA I LES COMARQUES CENTRALS

Este llibre conté els estudis presentats en la III Jornada d'Art i Históría de Xàtiva.

Este libro contiene los estudios presentados en la III Jornada de Arte e Históría de Xàtiva.

This book contains the papers presented at the 3nd Simposium of Art and History of Xativa.

LA CATEDRALITAT DE XÀTIVA. L’ESGLÈSIA XATIVINA DELS SEGLES XVI, XVII I XVIII

Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: C:\Users\Ulleye\Documents\Ulleye\portadas de libros\La Catedralitat de Xativa.jpg

Xàtiva ha tingut al llarg de la seua història moviments socials i religiosos que demandaven elevar la Seu de Xàtiva a Catedral amb el consegüent augment del nivell de la seua jerarquia religiosa. Este llibre és un detallat estudi del dit procés que mai va tindre un final positiu. A més incorpora una estudi històric dels convents que existixen o van existir en la ciutat a partir de la fonts documentals existent en els arxius."

Xàtiva ha tenido a lo largo de su historia movimientos sociales y religiosos que demandaban elevar la Seo de Xàtiva a Catedral con el consiguiente aumento del nivel de su jerarquía religiosa. Este libro es un detallado estudio de dicho proceso que nunca tuvo un final positivo. Además incorpora una estudio histórico de los conventos que existen o existieron en la ciudad a partir de la fuentes documentales existente en los archivos.

Xativa has had throughout its history and religious social movements demanding Xàtiva raise The Seo to Cathedral thereby increasing their level of religious hierarchy. This book is a detailed study of this process that never had a positive outcome. Also includes a historical study of the convents that exist or existed in the city from the source documents in the archives.

PINTURA DELS SEGLES XV I XVI A LA CORONA D'ARAGÒ

Este llibre conté els estudis presentats en la II Jornada d'Art i Históría de Xàtiva. Treballs sobre pintura renaixentista, gòtica i tècniques d'anàlisi de la imatge aplicada a l'estudi de l'art antic conforma el volum."

Este libro contiene los estudios presentados en la II Jornada de Arte e Históría de Xàtiva. Trabajos sobre pintura renacentista, gótica y técnicas de análisis de la imagen aplicada al estudio del arte antiguo conforma el volumen.

This book contains the papers presented at the 2nd Simposium of Art and History of Xativa. Works on Renaissance and Gothic painting and technical image analysis applied to the study of ancient art forms the volume.

MI DESPEDIDA DE LA CURIA ROMANA

Joaquín Lorenzo Villlanueva, sacerdot, va nàixer a Xàtiva en 1757 i va morir exiliat a Dublín en 1837. Va ser un dels xativins mes actius políticament i socialment i això li va valdre al final dels seus dies l'exili. El seu paper en la recuperació del nom de la ciutat de Xàtiva i altres assumptes relacionats amb la seua ciutat natal i en les Corts Constituents de Cadis va ser primordial. Va publicar desenes d'obres i deixà alguns manuscrits per publicar. Este llibre és una edició facsímil de la seua obra 'Mi despedida de la Cúria Romana' amb un important estudi introductori de l'historiador Germà Ramírez Aledón, qui es el millor coneixedor de la vida i obra de Villanueva.

Joaquín Lorenzo Villanueva, sacerdote,  nació en Xàtiva en 1757 y murió exiliado en Dublín en 1837. Fue uno de los setabenses mas activos políticamente y socialmente y ello le valió al final de sus días el exilio. Su papel en la recuperación del nombre de la ciudad de Xàtiva y otros asuntos relacionados con su ciudad natal y en las Cortes Constituyentes de Cádiz fue primordial. Publicó decenas de obras y dejo algunos manuscritos por publicar. Este libro es una edición facsímil de su obra “Mi despedida de la Curia Romana” con un importante estudio introductorio del historiador Germán Ramírez Aledón, quiees el mejor conocedor de la vida y obra de Villanueva.

Joaquin Lorenzo Villanueva, priest, born in Xativa in 1757 and died in exile in Dublin in 1837. He  was one of the most active politically and socially and this earned him the end of his exile. His role in the recovery of the name of the city of Xativa and other matters related to his hometown and in the Parliament of Cadiz was very important. He published dozens of books and manuscripts left by publisher. This book is a facsimile edition of his book "My farewell of the Roman Curia" with an important introductory study of the historian German Ramirez Aledón, who is the best expert on the life and work of Villanueva.

LLIBRE ALTERNATIU - Fira de Xàtiva - 2011

Un nou llibre de fira alternatiu, perquè la 'Feria Oficial' ja no és ni fira ni res, és només un altre sarau que podria ser igual ací que en una altra part. Opinió, estudis, 'retratos', entrevistes a personatges de la vida social, cultura i política de la ciutat, les altres alternatives, publicitat, etc. I un clar homenatge al 15 M. A més d'un al·legat contra la censura del Partit Popular a tot allò que no volen que es manifeste lliurement com la representació de l'obra de teatre 'Corruptia, una regi de l'est” d'autor xativí."

 

Un nuevo libro de feria alternativo, porque la "Feria Oficial" ya no es ni feria ni nada, es sólo otro sarao que podría ser igual aquí que en otra parte. Opinión, estudios, "retratos", entrevistas a personajes de la vida social, cultura y política de la ciudad, las otras alternativas, publicidad, etc.  Y un claro homenaje al 15 M. Además de un alegato contra la censura del Partido Popular a todo aquello que no quieren que se manifieste libremente como la representación de la obra de teatro “Corruptia, una regió de l’est” de autor setabense.

A new alternative book fair because the "Official Show" and is neither fair or anything, just another soiree that could be the same here than elsewhere. Opinion studies, "portraits", interviews with people in social life, culture and politics of the city, the other alternatives, advertising, etc. And a clear homage to 15 M. In addition to a statement against censorship of the Popular Party to anything that does not want to manifest freely as the representation of the play "Corruptia, a region de l'est" of a author born in Xàtiva.

 

 

EL TEJEDOR DE JÁTIVA

Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: C:\Users\Ulleye\Documents\Ulleye\portadas de libros\Tejedor de Jativa.jpg

El "Tejedor de Xàtiva" és una obra teatral ambientada en la Xàtiva de 1707 d'un dels mes prolífics autors teatrals del segle XIX del romanticisme espanyol Antonio García Gutiérrez. Estrenada a Madrid el 24 de desembre de 1849.

El Tejedor de Játiva es una obra teatral ambientada en la Xàtiva de 1707 de uno de los más prolíficos autores teatrales del siglo XIX del romanticismo español Antonio García Gutiérrez. Estrenada en Madrid el 24 de diciembre de 1849.

The "Tejedor de Játiva" is a play set in the Xàtiva of 1707 of one of the most fruitful theatrical authors in the XIX century of the Spanish romanticism Antonio García Gutiérrez. The premiere was in Madrid in the last days of 1849, 24 desember.

LLIBRE ALTERNATIU - Fira de Xàtiva - 2010

Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: C:\Users\Ulleye\Documents\Ulleye\portadas de libros\alternatiu_2010 BAJA RESOLUCION.jpg

Un nou llibre de fira alternatiu, perquè la "Feria Oficial" ja no és ni fira ni res, és només un altre sarau que podria ser igual ací que en una altra part. Opinió, estudis, "retrats", la fira del 79, les altres alternatives, publicitat, etc.

Un nuevo libro de feria alternativo, porque la "Feria Oficial" ya no es ni feria ni nada, es sólo otro sarao que podría ser igual aquí que en otra parte. Opinión, estudios, "retratos", la feria del 79, las otras alternativas, publicidad, etc.

A new alternative fair book, because the Official Fair is no longer neither it trades neither anything, is alone another partty that could be same here that in another part. Opinion, studies, " portraits ", the fair of the 79, the alternative fairs, publicity, etc.

L'ART MONÀSTIC A LA CORONA D'ARAGÓ: EL CAS VALENCIÀ

 

Llibre d'actes de la I Jornada d'Art i Història, Xàtiva 2009 que es va realitzar a Xàtiva com a curs d'estiu a l'agost de 2009

 

Libro de actas de la I Jornada de Arte e Historia, Xàtiva 2009 que se realizó en Xàtiva como curso de verano en agosto de 2009

 

Book of minutes of the I Conference on Art and History, Xàtiva 2009, which was held in Xàtiva as a summer course in August 2009

 

La vida dels gloriosos sants Abdó i Senén Sants de la Pedra

Cobles en llaor de santa Bàrbara

 

Biografia dels Sants de la Pedra, Sant Abdó i Sant Senent escrita pel capellà Joan Baptista Anyés (València 1480-1553) en valencià en 1548. Profusament il·lustrada per obres pictòriques i plafons ceràmics sobre dits sants que es poden veure's en els museus,

esglésies i carrers del País Valencià.

 

Biografia de los Santos de la Piedra, San Abdon y San Senent escrita por el cura Joan Baptista Anyés (Valencia 1480-1553) en valenciano en 1548. Profusamente ilustrada por obras pictóricas y plafones cerámicos sobre dichos santos que se pueden verse

en los museos, iglesias y calles del Pais Valenciano

 

Biography of the Saints of the Stones, St Abdon and St Senent written by priest Joan Baptista Anyés (Valencia 1480-1553) in valenciano/catalan in 1548. Profusely illustrated by pictorial works and ceramics on this saints that are been able to it turns in the museums, churches and streets of the País Valenciano.

 

EL ALCÁZAR SETABENSE (Una guía del Castillo de Xàtiva)

Carlos Sarthou Carreres

 

Portada

La primera guia del castell de Xàtiva de 1922 en edició facsímil acompanyada d'una guia actual del dit castell en cinc idiomes, valencià/català, castellà/espanyol, anglés, francés i alemany amb moltes il•lustracions sobre la dita fortalesa amb més de 2000 anys d'història.

 

La primera guía del castillo de Xàtiva de 1922 en edición facsímil acompañada de una guía actual de dicho castillo en cinco idiomas, valenciano/catalán,castellano/español, inglés, francés

y alemán con muchas ilustraciones sobre dicha fortaleza con más de 2000 años de historia.

 

The first guide of the castle of Xàtiva 1922 in edition facsimile accompanied by a current guide of this castle in five languages, Valencian/Catalan, Castilian/Spanish, English, French and German with many illustrations about this fortress with more than 2000 years of history.

 

LLIBRE ALTERNATIU - Fira de Xàtiva - 2009

 

 

Llibre Fira 2009

Un nou llibre de fira alternatiu, perquè la "Feria Oficial" ja no és ni fira ni res, és només un altre sarau que podria ser igual ací que en una altra part. Opinió, estudis, "retrats", la fira del 79, les altres alternatives, publicitat, etc.

 

Un nuevo libro de feria alternativo, porque la "Feria Oficial" ya no es ni feria ni nada, es sólo otro sarao que podría ser igual aquí que en otra parte. Opinión, estudios, "retratos", la feria del 79, las otras alternativas, publicidad, etc.

 

A new alternative fair book, because the Official Fair is no longer neither it trades neither anything, is alone another partty that could be same here that in another part. Opinion, studies, " portraits ", the fair of the 79, the alternative fairs, publicity, etc.

 

BOMBARDEIG DE XÀTIVA - 1939

 

 

El 12 de febrer de 1939 Xàtiva va patir un dels més atroços bombardejos de l'aviació feixista de Musolini que treballava per al feixista i colpista Francisco Franco Bahamonde. 140 persones van morir i altres 260 van ser ferides. Possiblement este va ser el bombardeig amb nombre més gran de víctimes de la guerra civil espanyola, cinc avions van deixar caure només 20 bombes. En este llibre s'aclarix la situació de la dita tragèdia a Xàtiva i la del dia anterior en Manuel i es presenta el llistat definitiu de mates d'ambdós bombardejos. Vol ser un record més de les mates en el 70 aniversari del mateix.

 

El 12 de febrero de 1939 Xàtiva sufrió uno de los más atroces bombardeos de la aviación fascista de Musolini que trabajaba para el fascista y golpista Francisco Franco Bahamonde. 140 personas murieron y otras 260 fueron heridas. Posiblemente este fue el bombardeo con mayor número de víctimas de la guerra civil española, cinco aviones dejaron caer solo 20 bombas. En este libro se esclarece la situación de dicha tragedia en Xàtiva y la del día anterior en Manuel y se presenta el listado definitivo de victimas de ambos bombardeos. Quiere ser un recuerdo más de las victimas en el 70 aniversario del mismo.

 

In february of 1939, Xàtiva suffered one of the most atrocious bombings in the fascist aviation of Musolini that was working for the fascist Francisco Franco Bahamonde. 140 people died and other 260 were hurt. Possibly this it was the bombing with more victims of the Spanish civil war, five airplanes allowed to fall only 20 bombs. In this book the situation of this tragedy is clarified in Xàtiva and that of the previous day in Manuel and the definitive listing of kill of both bombings is presented. This books wants to be a memory more of the victims in the 70 anniversary.

 

XÀTIVA EN TEMPS DE JAUME I

 

 

Este llibre ens relata de forma clara la relació de Jaume I i Xàtiva. Com era la ciutat i la seua vida abans de l'arribada de Jaume I. Com el rei conquistador s'enamore de la ciutat i amb la seua diplomàcia arribe a conquistar-la sense batallar. Com era la ciutat que es va trobar i com la reorganitze. Ens explica com la ciutat que deixà i que influències va tindre en ella: organització social, urbanística, cultural i repoblació amb nous habitants cristians arribats de tota la corona d'Aragó i de més enllà. Així com la seua major aportació, la llengua que parlarien a partir d'eixe moment els xativins. I com a apèndix un detallat glossari de termes de l'època que hui és difícil conéixer i els textos del "Llibre dels fets" de Jaume I que fan referència a la ciutat i la seua conquista

 

Este libro nos relata de forma clara la relación de Jaume I y Xàtiva. Cómo era la ciudad y su vida antes de la llegada de Jaume I. Cómo el rey conquistador se enamoró de la ciudad y con su diplomacia llegó a conquistarla sin batallar. Cómo era la ciudad que se encontró y cómo la reorganizó. Nos explica como fue la ciudad que dejo y qué influencias tuvo en ella: organización social, urbanística, cultural y repoblación con nuevos habitantes cristianos llegados de toda la corona de Aragón y de más allá. Así como su mayor aportación, la lengua que hablarían a partir de ese momento los setabenses. Y como apéndice un detallado glosario de términos de la época que hoy es difícil conocer y los textos del "Llibre dels fets" de Jaume I que hacen referencia a la ciudad y su conquista.

 

This book relates us in a clear way Jaume I’s relationship with Xàtiva. As the city was and their life before the king's arrival. Like the conquering king falls in loved of the city and with their diplomacy I end up conquering it without battling. As era the city that was and as he reorganize it. He explains to us like the city that he leave was and that you influence he had in it: social organization, town planning, culture  and repopulation with new arrived Christian inhabitants from “Corona of Aragon” and of further on. As well as their biggest contribution, the language that they would speak starting from that moment the people of Xàtiva, the “Xativins” And an appendix with a detailed “Llibre dels fets” that make reference to the city and its conquest.

 

LLIBRE ALTERNATIU DE LA FIRA - Xàtiva 2008

Monogràfic de SANTA CLARA

 

 

Este llibre intenta ser, primer, una imatge del passat i present del Convent de Santa Clara de Xàtiva, construït en el segle XVI,  per a coneixement de tots aquells que estimen el patrimoni de la mil·lenària ciutat de Xàtiva, i, segon, un crit de reivindicació pel patrimoni de la ciutat de Xàtiva davant d'aquells representants públics que tenen una sensibilitat de pedra i només veuen a Xàtiva l'interés del negoci.

 

Este libro intenta ser, primero, una imagen del pasado y presente del Convento de Santa Clara de Xàtiva, construido en el siglo XVI,  para conocimiento de todos aquellos que aman el patrimonio de la milenaria ciudad de Xàtiva, y, segundo un grito de reivindicación por el patrimonio de la ciudad de Xàtiva ante aquellos representantes públicos que tienen una sensibilidad de piedra y solo ven en Xàtiva el interés del negocio.

 

This book attempts be, first, an image of the past and present of the Convent of Santa Clara of Xàtiva, building in XVI century, for knowledge of all those that love the patrimony of the very old city of Xàtiva, and second a big recovery cry by the patrimony of the city of Xàtiva front the council man’s  of the city hall of Xàtiva that have a stone sensibility and alone see in Xàtiva the interest of the business.

 

LAS TABLAS DE LAS IGLESIAS DE JÁTIVA

 

 

http://ulleye.com/XATIVA-LLIBRES/imagenes/tablas.jpg

Primera edició facsímil del llibre d'Elías Tormo Las Tablas de las Iglesias de Játiva de 1912. Llibre fonamental per a conéixer l'art mediaval xativí i valencià. Estudi introductori i indexació a càrrec de Josep Lluís Cebrián i Molina.

 

Primera edición facsímil del libro de Elías Tormo Las Tablas de las Iglesías de Játiva de 1912. Libro fundamental para conocer el arte medieval setabense y valenciano. Estudio introductorio e indexación a cargo de Josep Lluís Cebrián i Molina.

 

First facsimile issue edition of the book of Elías Tormo Tablas de las Iglesias de Játiva of 1912 Fundamental book to know the medieval art of Xàtiva and Valencia. With an introduction study of Josep Lluís Cebrían i Molina

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA DESTRUCCIÓ DE XÀTIVA EN 1707 I EL GOVERN DE LA CIUTAT EN L’EXILI

http://ulleye.com/XATIVA-LLIBRES/ullada%20historia_archivos/image215.jpg

L'estudi més actual de com es va portar a terme la destrucció de Xàtiva en 1707 i de les seues conseqüències econòmiques, polítiques i socials que va patir la ciutat posteriorment. Primera edició facsímil dels impresos i manuscrits dels Jurats de Xàtiva exiliats a Barcelona en 1714 i de les Corts d'Aragó dirigits al rei Carles III d'Àustria demanant precs per a la ciutat. Text de Germàn Ramírez Aledón i Isaïes Blesa Duet

El estudio más actual de cómo se llevó a cabo la destrucción de Xàtiva en 1707 y de sus consecuencias económicas, políticas y sociales que sufrió la ciudad posteriormente. Primera edición facsímil de los impresos y manuscritos de los Jurados de Xàtiva exiliados en Barcelona en 1714 y de las Cortes de Aragón dirigidos al rey Carlos III de Austria pidiendo ruegos para la ciudad. Texto de Germàn Ramírez Aledón e isaías Blesa Duet.

The most current study of how the destruction of Xàtiva was carried out in 1707 and its economic, political and social consequences that the city suffered later. First facsimile edition of the printouts and manuscripts of the Juries of Xàtiva exiled in Barcelona in 1714 and of the Cortes of Aragon addressed to King Charles III of Austria asking for prayers for the city. Text by Germàn Ramírez Aledón and Isaías Blesa Duet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRAY CARLOS CASTAÑEDA Y LA GUERRA DE SUCESIÓN EN XÀTIVA.

http://ulleye.com/XATIVA-LLIBRES/ullada%20historia_archivos/image212.jpg

Vida i obra de Fra Carlos Castañeda. Autor del manuscrit on es descriu l'assetjament, assalt i destrucció de la Xàtiva de 1707 per les tropes del rei Felip V.
La edició facsímil del manuscrit de Fra Carlos Castañeda.
La edició facsímil de l'opuscle de Ventura Pascual i Beltran sobre Fra Carlos Castañeda.

El estudio más actual de cómo se llevó a cabo la destrucción de Xàtiva en 1707 y de sus consecuencias económicas, políticas y sociales que sufrió la ciudad posteriormente. Primera edición facsímil de los impresos y manuscritos de los Jurados de Xàtiva exiliados en Barcelona en 1714 y de las Cortes de Aragón dirigidos al rey Carlos III de Austria pidiendo ruegos para la ciudad. Texto de Germàn Ramírez Aledón e isaías Blesa Duet.

The most current study of how the destruction of Xàtiva was carried out in 1707 and its economic, political and social consequences that the city suffered later. First facsimile edition of the printouts and manuscripts of the Juries of Xàtiva exiled in Barcelona in 1714 and of the Cortes of Aragon addressed to King Charles III of Austria asking for prayers for the city. Text by Germàn Ramírez Aledón and Isaías Blesa Duet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA LLUM DE XÀTIVA 2ª GUÍA DESFICIOSA

http://ulleye.com/XATIVA-LLIBRES/ullada%20historia_archivos/image217.jpg

Guia per a visitar el mai vist ni conegut dels secrets dels carrers, edificis i fets al voltan de la Xàtiva antiga de Lux Mundi.

Guía para visitar lo nunca visto ni conocido de los secretos de las calles, edificios y hechos de la Xàtiva antigua de Lux Mundi

Guide to visit it never seen neither known of the secrets of the streets, buildings and facts of the ancient Xàtiva of Lux Mundi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOAQUIN SANZ "PUNTERET" - LA TRAGEDIA EN URUGUAY, 1856-1888

http://ulleye.com/XATIVA-LLIBRES/ullada%20historia_archivos/image214.jpg

Primera biografia completa i extensa de la vida i fets taurins del primer matador de bous de la tauromàquia valenciana, Joaquin Sanz Almenar “Punteret” nascut a Xàtiva en 1856 i mort a Plaça de Bous de la Unió de Montevideo, Uruguai, en 1888.

Primera biografía completa y extensa de la vida y hechos taurinos del primer matador de toros de la tauromaquia valenciana, Joaquin Sans Almenar “Punteret” nacido en Xàtiva en 1856 y fallecido en la Plaza de Toros de la Uniónde Montevideo, Uruguay, en 1888.

First complete and extensive biography of the life and bullfighting events of the first bullfighter of Valencian bullfighting, Joaquin Sans Almenar “Punteret” born in Xàtiva in 1856 and died in the Plaza de Toros de la Unión in Montevideo, Uruguay, in 1888.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LLUÍS ALCANYÍS, 500 ANYS

http://ulleye.com/XATIVA-LLIBRES/ullada%20historia_archivos/image213.jpg

Vida i obra del primer catedràtic de medicina de la Universitat de València nascut a Xàtiva en 1440? Edició facsímil de la seua obra amb còpia en lletra actual i a versió adaptada a la lectura actual.

Vida y obra del primer catedrático de medicina de la Universidad de València nacido en Xàtiva en 1440? Edición facsímil de su obra con copia en letra actual y en versión adaptada a la lectura actual.

Life and work of the first medicine professor at the University of Valencia been born in Xàtiva in 1440? Facsimile issue of his work with copy in current letter and in version adapted to the current reading.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUART DE POBLET: ART I PATRIMONI

http://ulleye.com/XATIVA-LLIBRES/ullada%20historia_archivos/image218.jpg

Primer i únic estudi complet sobre l'art i patrimoni del Quart de Poblet passat i present realitzat per Josep Lluís Cebrián i Molina.

 

 

Primer y único estudio completo sobre el arte y patrimonio del Quart de Poblet pasado y presente realizado por Josep Lluís Cebrián i Molina.

 

First and complete study on the art and patrimony present and past of the Quart de Poblet de writted by Josep Lluís Cebrián i Molina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


LLIBRES, CD's i DVD's  A LA VENDA EN:     LIBROS, CD's o i DVD's  A LA VENTA EN:     BOOKS, CD's and DVD's  FOR SALE:

En Internet:

En Xàtiva:

En València:

En Gandia

Ontinyent

Alacant

www.xativa-llibres.com
www.ulleye.com

Llibreria LA COSTERA
C/ Gregorio Molina, 17

Tel. 96 227 2867

Llibreria Fan Set

C/ San Ferrán, 9

663213141

Llibreria Ambra

Avda. Alacant, 12

Tel. 962878252

La Llibreria

Martinez Valls, 18.

Tel.962912805

80 Mundos

Avenida General Marvá, 14 bajo-dcha.

Tel. 965219712

ulleye@ulleye.com

Llibreria MARBAU
c/ La Reina, 4

Tel. 96 227 1615

 

 

 

 

 

 

2023

Si us interessa adquirir aquestos llibres, CD o DVD o altres de les col·lecció d'Ulleye consulteu la web:
www.xativa-llibres.com
www.ulleye.com
(secció publicacions)

o contacteu amb nosaltres per mitjà del correu electrònic: ulleye@ulleye.com o per correu postal:
ULLEYE. Apartat de Correus 170 . 46800 XÀTIVA


Esta col.lecció davall el nom de "Una ullada a la història" pretén ser l'estimul que incidisca en els nostres ulls i amb això permeta al nostre cervell no oblidar la nostra història en els seus múltiples aspectes. Esta col.lecció està oberta a tots els que investiguen sobre la nostra societat en els seus distints aspectes històrics i espera ser el vehicle per mitjà del qual els seus treballs no s'obliden en algun calaix per falta d'ajuda per a la seua publicació. Per això tot aquell que ho desitge pot dirigir-se a la nostra editorial i proposar la publicació del seu treball, sempre que aquest siga inèdit. Ulleye va nàixer fa uns anys a Xàtiva, comarca de La Costera, amb un fi en el qual el món de la visió és el centre. Mirem la història del nostre poble, ciutats, edificis, etc. i aprenguem el que ella ens revela.