Colecció
Una Ullada a la Història
Director: Dr. Antonio López Alemany

 

Llibre alternatiu de la fira
Xàtiva 2008

 

Monogràfic de
SANTA CLARA

 

© Ulleye d’aquesta edició, 2008
© dels textos i les fotografies els autors.
(43 BN i 273 color)
ISBN 978-84-935497-4-9
Dipòsit Legal: SE-4371-2008
PVP 20 euros

Disseny i maquetació: House Rose Disseny i Maquetació
Portada i contraportada: Beatriu Navarro i Buenaventura
Imprimeix: Publidisa

Coberta: Decoració mural de l’Escala Santa.
Contracoberta: Detall de l’escut de Saurina d’Entença. Sostre del refetor.

Reservats tots els drets. Està prohibida la reproducció total o parcial per qualsevol mitjà o procediment d’aquesta publicació, sense autorització prèvia, per escrit de l’editor; tret de les citacions en revistes, diaris o llibres si s’esmenta la procedència.


RAONS D'ACÒ
Antoni López i Alemany
Universitat de València

Tots els anys es publica des de 1945 un llibre, o conjunt de pàgines, amb motiu de la Fira de Xàtiva. Actualment, el engendre anual ha perdut la seua condició de recipient, entre altres, d'estudis sobre Xàtiva des dels punts de vista històric, artístic, social, econòmic, etc. Els historiadors que treballen en els distints aspectes i temps de la vida de Xàtiva han deixat de tindre un mitjà on difondre els seus treballs que ajuden a conéixer d'on ve la Xàtiva actual.

Fa 40 anys, maig del 68 va ser un revulsiu per a la societat mundial; agost del 2008, ha de ser un revulsiu per al “oficialista” engendre de conjunt de pàgines cridat “llibre de fira”. Per a això té vosté en les seues mans un intent de donar la possibilitat a què isquen a la llum de forma més o menys ràpida estudis, imatges, documents, manuscrits, etc. que podrien sempre quedar en la més absoluta foscor. Enguany, és el primer intent d'això, esperem tindre continuïtat. I per això, la pressa de temps no ens ha permés el divulgar la convocatòria entre tots els investigadors que treballen sobretot allò que té com a centre Xàtiva. Esperem poder comptar amb ells en pròximes edicions.

Enguany, com no podria ser d'una altra forma, hem volgut dedicar este primer “llibre alternatiu de la fira” al Convent de Santa Clara. Quan s'inicie la fira, motiu d'esta publicació, estarà a punt de finalitzar el termini per a poder exercir el dret de retracte sobre l'immoble per part de l'Ajuntament, acaba el dia 15 d'agost, possiblement quan llija vosté açò ja no es podrà fer res. Però amb este llibre volem donar a conéixer el que Xàtiva, els seus ciutadans, han perdut en propietat. La majoria dels ciutadans i ciutadanes de Xàtiva no saben que hi havia dins de Santa Clara, amb este llibre volem que facen un passeig per la seua història, jardins i immobles i contemple que obres d'art han pogut disfrutar els seus habitants, les monges clarisses, en els seus segles de permanència en ell.

Este immoble i espai va ser gestat amb el suport del poble de Xàtiva, ha conviscut amb ell segles, no és de rebut que ara ho embenen com si fóra quelcom que no té relació amb Xàtiva. No s'hi val. Els nostres governants actuals, val dir sols Alfonso Rus, diu unes coses -veure escrit de pàgina anterior- i fa altres. Sobretot si eixes altres són un clar negoci per als que participen en elles. Com a bon polític de dretes, "lo que dóna benefici és per a pocs i les pèrdues són per al poble".

Inclús mes, les obres del patrimoni moble: pintures, escultures, llibres, manuscrits, mobles, etc. deuen tornar al Convent, així ho indica la llei, per a això volem donar a conéixer el que va ser inventariat fa uns anys, perquè tots els xativins coneguen el que ens poden "espoliar".

Només em resta donar les gràcies a Josep Lluis Cebrian i Molina, co-gestant de la criatura, i a Beatriu Navarro pels seus escrits i idees de muntatge. Sense oblidar a altres que ens han fet arribar la informació necessària per a comprendre, més inclús si és possible, de la importància del que és i significa el Convent de Santa Clara.

Disfrutar de les imatges, antigues i modernes, d'este patrimoni xativí que si no mitja “miracle” per a això m'encomane a Santa Clara, se'n va a predre per la desídia d'uns governants que no es mereixen Xàtiva.


SUMARI
  Presentació
7 Raons d'acó
Antoni López i Alemany
Metge i profesor de la Universitat de València
9 El convent de Santa Clara, patrimoni ciutadà
Josep Lluís Cebriàn i Molina
Consell Valencià de Cultura
  Estudis
15 El claustre de Santa Clara: del gòtic al primer renaixement xativí.
Beatriu Navarro i Buenaventura
19 L'escala santa del convent de les clarisses.
Josep Lluís Cebriàn i Molina
23 El palau de les abadesses de Santa Clara.
Josep Lluís Cebriàn i Molina
27 L'escala de la cuina de Santa Clara.
Josep Lluís Cebriàn i Molina
31 Pintura ceràmica del convent de Santa Clara.
Josep Lluís Cebriàn i Molina
  Documents
37 Descripción breve de las medidas y magnificencias en que se halla construido el Real Monasterio de las muy Ilustres Señoras Religiosas  de la Mª Santa Clara edificado en la ciudad de Philipe. (Mediados del siglo XVIII).
Joseph Alberto Pina
  Informes i decrets
59 Supressió del reial Monestir de Santa Clara de Xàtiva i desaparició del seu patrimoni artistic. (21 de març de 2001)
Mariano González Baldoví
71 Informe sobre la Declaració de Bé d’Interés Cultural a favor del Convent de Santa Clara de Xàtiva. (31 de gener de 2003)
Comissió de Llegat. Consell Valencià de Cultura 71
75 DECRET 136/2003, de 18 de juliol, del Consell de la Generalitat, per qual es declara Bé d’Interés Cultural, amb la categoría de monument, el Reial Monestir de l’Assumpció o de Santa Clara de Xàtiva.
Conselleria de Cultura, Educació i Esport
87 Consideracions sobre la situació del patrimoni cultural valencià de titularitat eclesiàstica. (30 de juny de 2003)
Comissió Jurídica i d’Interpretació Reglamentaria. Consell Valencià de Cultura
  Apèndix fotogràfic
97 Àlbum fotogràfic antic (27 fotos en blanc i negre)
Arxiu de la Diputació
109 Catàleg de obres de Santa Clara. (170 fotos a color)
Patrimoni Cultural Valencià. Conselleria de Cultura i Esport
149 Santa Clara avui. (103 fotos a color)
Josep Lluis Cebrià


 

Edicions Ulleye
ulleye@ulleye.com
Apartado de Correos, 170
46800 XÀTIVA


Inici / Inicio