Col·lecció «Una ullada a la Història»


 
 
LLUÍS ALCANYÍS, 500 anys
Xàtiva, ¿1440? - València, 1506
Textos de:
Agustí Ventura i Conejero
Emili Balaguer i Perigüell
Francesc Asensi i Botet
Lluis Alcanys


Transcripció de:
Antoni Ferrando i Francés
Manuel Sanchis Guarner
Enric Miquel Prats i Benavent


(c) Ulleye, d'aquesta edició, 2006
114 pàgines amb il·lustracions en blanc i negre
ISBN: 84-930828-5-6
Depòsit legal: SE-4164-2006
Maquetació: Rose House Disesny i maquetació
Imprimix: Publidisa

 

 

 

Presentació Fa 500 anys, en 1506, un xativí, Lluís Alcanyís,  moria en la foguera per la irracionalitat d'alguns dels seus contemporanis.  Fill de notari, procedent d'una família d'orígens jueus, havia estudiat medicina en la Universitat de Lleida o en la de Montpeller. La seua capacitat professional li havia conduït a ser un anomenat metge en la València de l'època i això li va valdre, entre altres ocupacions, el de ser anomenat el primer Catedràtic de Medicina de la Universitat de València.

El nom de Lluís Alcanyís és conegut de forma àmplia des de la posada en funcionament de l'Hospital que porta el seu nom en la ciutat de Xàtiva en 1984. En eixe moment, l'informe del Cronista Oficial de la Ciutat, Agustí Ventura i Conejero, va ser el que va fer que la corporació municipal de l'època optara per esta denominació entre altres possibles d'anomenats metges xativins dels segles XV i XVI com Francisco Franco.

Lluís Alcanyís va acabar precoçment la seua vida després d'un  juí de la Inquisició de l'època davall l'acusació de ser practicant del judaisme. Un any abans la seua segona esposa, Elionor Esparça, va tindre el mateix fi.  Hui, es continua conduint al seu no desitjat final a moltes persones en este món per motius religiosos. Com podem observar, mig mil.lenni desprès, estem en les mateixes irracionalitats.

Este llibre que té el lector en les seues mans, espera ser un mig per a donar a conéixer a la figura i obra del metge Lluís Alcanyís entre els no experts en estos temes. L'editorial Ulleye, amb la col.laboració dels diferents autors dels capítols que integren el llibre, dels transcriptors dels textes i del Fons Nicolau Primitu de la  Biblioteca Valenciana, volen que d'esta manera Lluís Alcanyís siga reconegut mes allà del seu propi  nom en els fets que va produir en la seua existència com a mestre, metge, poeta i ciudatà.
Dr. Antonio López i Alemany
Novetlè, estiu de 2006.
 
   

pàg

Index

3

Presentació
Dr. Antoni López i Alemany. Metge i professor de la Universitat de València
8 La jueria de Xàtiva
Dr. Agustí Ventura i Conejero. Catedràtic de Llatí i Cronista Oficial de Xàtiva
23 La medicina valenciana a finals de segle XV i principis del XVI
Dr. Emili Balaguer i Perigüell. Catedràtic de Història de la Medicina. Universitat «Miguel Hernández» d'Elx
33 Lluís Alcanys, Poeta, Metge, Mestre i Víctima
Dr. Francesc Asensi i Botet. Membre Numerari de la secció de Ciències Biològiques del Institut d'Estudis Catalans. Cap de secció de Malalties infeccioses de l'Hospital Infantil «La Fe». Professor associat de la Facultat de Medicina de la Universitat de València.
55 Obres de Lluís Alcanys en facsímil
57 Poema
«Trobes en lahors de la Verge Maria» 1474

Trancripció a cura del Dr. Manuel Sanchis Guarner. Catedràtic de Lingüística Valenciana. Universitat de Valencia.
Trancripció popular a cura d'Enric Miquel Prats i Benavent. Llicenciat en Filologia Catalana.
63 Regiment preservatiu i curatiu de la pestilència, 1490
Transcripció a cura del Dr. Antoni Ferrando i Francés. Catedràtic de Filologia Catalana. Universitat de València.
Transcripció popular a cura d'Enric Miquel Prats i Benavent. Llicenciat en Filologia Catalana.

 

Si l'interessa aquest llibre contacte amb nosaltres
mitjançant el correu electrònic:

Si le interesa este libro contacte con nosotros
mediante el correo electrónico:

ulleye@ulleye.com

o per correu postal:

o por correo postal:

ULLEYE - Apartat de Correus 170 - 46800 XÀTIVA (València)

 
 

Esta col.lecció davall el nom de "Una ullada a la història" pretén ser l'estimul que incidisca en els nostres ulls i amb això permeta al nostre cervell no oblidar la nostra història en els seus múltiples aspectes. Esta col.lecció està oberta a tots els que investiguen sobre la nostra societat en els seus distints aspectes històrics i espera ser el vehicle per mitjà del qual els seus treballs no s'obliden en algun calaix per falta d'ajuda per a la seua publicació. Per això tot aquell que ho desitge pot dirigir-se a la nostra editorial i proposar la publicació del seu treball, sempre que aquest siga inèdit. Ulleye va nàixer fa uns anys a Xàtiva, comarca de La Costera, amb un fi en el qual el món de la visió és el centre. Mirem la història del nostre poble, ciutats, edificis, etc. i aprenguem el que ella ens revela.

Ulleye