Els Borja de Xàtiva

Records i monuments

 

Beatriu Navarro i Buenaventura

 

Descripción: Descripción: C:\Users\Ulleye\Pictures\anagramas\Ulleye\Ulleye.jpg

Col.lecció una Ullada a la Historia

 

© Ulleye d’aquesta edició, 2014.

 

ISBN 978-84-942340-1-9

Dipòsit Legal: V-494-2014

 

145 pàgines – A5

 

Maquetació Beatriu Navarro

Impressió Imprenta CG Online – Paterna – Valencia.

Imatge de la coberta:

Escut pontifici d’Alfons de Borja (desaparegut). Interior de l’antiga capella de Santa Anna a la Seu Vella de Xàtiva. Fot. C. Sarthou.

 

Si us interessa adquirir aquest llibre, o altres de la col·lecció

“Una Ullada a la Història” consulteu el web:

 

http://www.xativa-llibres.com

http:// www.ulleye.com  (secció publicacions)

 

o contacteu amb nosaltres per mitjà de:

 

a) correu electrònic:

ulleye@ulleye.com

 

b) correu postal:

ULLEYE

Apartat de Correus 170

46800 XÀTIVA

  

 


 

Presentació

 

Hi havia un buit a la nostra editorial: els Borja.

Des de l'inici de la col•lecció Una Ullada a la Història, de Ulleye, sempre hem tingut el propòsit de presentar textos que ajudaren al lector a comprendre fets o persones de la història del nostre context editorial: Xàtiva i la Costera. No volíem obres altament especialit-zades ni extenses, que allunyarien la curiositat i l'interés del lector pels llibres del nostre fons editorial, sino textos que, amb una ajustada extensió, atragueren el lector en cadascun dels temes tractats, amb rigor, però de manera sintètica i amena. Després, si ell així ho desit-jara, podria aprofundir amb obres més especialitzades les orientacions donades en aquesta primera aproxima-ció.

Estudis sobre temes com Jaume I, el bombar-deig de la ciutat en 1939, la Guerra de Successió i la destrucció de la ciutat en 1707, el metge Lluís Alcanyís, el diputat Villanueva, el torero Punteret i molts altres formen ja part de la nostra col•lecció. Però ens faltava el llibre que explicara què van ser els Borja —la família de Xàtiva més universal— i què relació van tenir amb la ciutat, així com què ens queda d'ella. Ara, de la ploma de Beatriu Navarro i Buenaventura, naix el llibre que el lector té a les seues mans. Un treball que ens enorgu-lleix poder portar-lo al lector, i que la seua lectura farà comprendre, i quasi reviure, la seua presència a Xàtiva.

Xàtiva és Borja i els Borja són Xàtiva, i bé faran els responsables polítics veient el potencial que té la paraula Borja per al desenvolupament turístic i, amb ell, econòmic de la ciutat. Altres poblacions ho han comprés ja, i Xàtiva, el seu bressol, ha de prendre partit per aquesta «veta d'or» de la seua història.

Agraïm a Beatriu Navarro i Buenaventura el seu meravellós treball, que ha complit totes les expectatives: transmetre al lector, en un text no gaire extens, què van ser els Borja i què van representar per a Xàtiva.

 

Dr. Antoni López i Alemany

Novetlè, tardor 2014

Comarca de La Costera

País Valencià   


 

 

ÍNDEX

Presentació

Antoni López Alemany                                                          VII

Pròleg                                                                                   11

Els orígens del llinatge Borja a Xàtiva                              13

Alfons de Borja, Calixt III (1378-1458)                              

Els orígens segons la historiografia antiga                      15

Domènec de Borja. Senyor de la Torre de Canals?        16

L’ascens fulgurant d’Alfons                                             18

L’ascens de la família d’Alfons                                        22

Pontificat de Calixt III (1455-1458)                                  24

Roderic de Borja, Alexandre VI (1431-1503)

El llinatge Gil de Borja                                                     33

Trajectòria de Roderic                                                     36

Les germanes de Roderic                                               41

Viatge a Xàtiva del cardenal Roderic de Borja                43

Els pintors Francesco Pagano i Paolo de San Leocadio 47

Pontificat d’Alexandre VI (1492-1503)                             50

Ducat de Gandia                                                             54

L’heràldica dels Borja                                                         63

L’oratori i el palau de la Torre de Canals

Senyoriu dels Borja de 1435 a 1506                               69

L’oratori de la Santa Creu                                                           70

El palau i la torre                                                             73

La capella de Santa Anna

Alfons de Borja i l’erecció de la capella                           81

Joan Reixach. El retaule de Santa Anna                         87

Restes escultòriques                                                       93

Altres mestres i ornaments                                              97

La Capella de la Mare de Déu de les Febres

Francesc de Borja i la fundació de la capella                109

Il Pinturicchio. La Mare de Déu de les Febres               114

Els Ferrandos. Contracte per a pintar un retaule            118                 

Altres ornaments                                                           121

Altres records dels Borja a Xàtiva

El palau de l’ardiaca                                                      129

L’ermita de Santa Anna                                                 130

Objectes litúrgics i sumptuaris                                       130

Bibliografia                                                                         137       

 

 

 

Índice