El Alcázar Setabense

Dr. Carlos Sarthou Carreres

 

 

Edició facsímil a cura de

Josep Lluís Cebrián i Molina

 

 

Inclou una guia ràpida del castell de Xàtiva

del cronista Agustí Ventura i Conejero

 

en

 

valencià/català

castellano/español

english

français

deustsche

 

 

Col.lecció una Ullada a la Historia

 

© Ulleye d’aquesta edició, 2009.

© Ajuntament de Xàtiva, hereu de Dª Lídia Sarthou.

© Dels texts i les fotografies els autors.

 

ISBN 13  978-84-935497-3-2

 

Dipòsit Legal: SE-6235-2009

Fotografies guia ràpida: Antoni López i Alemany

Coberta i contracoberta: Beatriu Navarro.

Assessorament en alemany: Herve Joly

Imprimeix : Publidisa

 

 

Si us interessa adquirir aquest llibre, o altres de la col·lecció

“Una Ullada a la Història” consulteu el web:

 

http://www.xativa-llibres.com

http:// www.ulleye.com  (secció publicacions)

 

o contacteu amb nosaltres per mitjà de:

 

a) correu electrònic:

ulleye@ulleye.com

 

b) correu postal:

ULLEYE

Apartat de Correus 170

46800 XÀTIVA

  

 


 

A manera de presentació

 

            U dels mes imponents monuments que ens indiquen la importància de Xàtiva en la història és el seu castell. Coronant la serra de Vernisa, observant des de fa més de mil anys el creixement de la seua ciutat, el castell és el paper sobre el qual s'ha escrit la història de Xàtiva des de la dominació romana, …  No sols va ser creat pels romans, va ser hàbitat de la dominació musulmana i passejat pel seu conquistador Jaume I. En ell es van viure episodis a principis del segle XVIII de la perduda dels nostres furs a mà de les hosts del borbó Felip V.

             

            L'estudi de la història de Xàtiva no es pot entendre sense anar a les fonts del prolífic historiador, cronista oficial de Xàtiva fins a la seua mort i director del seu museu municipal de belles arts, el doctor Carlos Sarthou Carreres. Va escriure centenars de pàgines sobre Xàtiva i entre elles està este xicotet llibre editat en 1922, “El Alcázar Setabense” que és una primera i única guia del castell de Xàtiva. Des d'Ulleye vam entendre, davall el suggeriment de l'historiador Josep Lluís Cebrián i Molina, autor del prologue d'este llibre, que seria aconsellable la seua reedició ja que la primera i única, estava esgotada des de feia quasi 100 anys. Amb això pretenem ajudar als milers de visitants anuals del castell de Xàtiva a comprendre la seua importància en tots els aspectes per a la història del la ciutat i del País Valencià.

 

                El Fons Sarthou, en l'Arxiu Municipal de Xàtiva, dirigit pel doctor Isaïes Blesa i Duet, sempre amable i atent a les nostres sol·licituds, arreplega, entre altres, l'original d'este facsímil. I hem d'agrair als seus propietaris actuals la ciutat de Xàtiva amb  els seus ciutadans i veins, i el seu representant legal, l'Ajuntament de Xàtiva, el permís per a la seua reedició. De la mateixa manera volem agrair a l'historiador de l'art, Josep Lluís Cebrián i Molina, la seua generositat en la idea i en la redacció del prologue d'este facsímil, així com a Beatriu Navarro i Bonaventura, el disseny de la seua portada.

 

Però volíem aportar més junt amb la visió del castell que va tindre el doctor Sathou i que va escriure en les pàgines que seguixen, incloure una guia ràpida de visita del castell en la seua realitat actual. Per a això, Agusti Ventura i Conejero, cronista oficial de Xàtiva, autor d'un dels llibres més importants sobre el dit castell, ens inclou en la nostra llengua, el valencià/català, amb la traducció a quatre llengües més del panorama europeu i mundial, una descripció de trenta espais que podem veure en una visita al castell de Xàtiva que ens espera silenciós en la cima de la serra de Vernisa.

                Esperem, lector, que en les teues mans, este xicotet llibre t'ajude a conéixer millor mentres el passeges el castell de Xàtiva, ciutat esta que ha patit i patix assetjaments externs i interns, resistix el pas dels anys amb tot el seu prestigi integre de ciutat primera en la història del País Valencià, abans Regne, i ara Comunitat, noms molts, però història sols una.

 

Dr. Antonio López i Alemany,

Novetlè, tardor de 2009

 

A modo de presentación

 

                Una de los más imponentes monumentos que nos indican la importancia de Xàtiva en la historia es su castillo. Coronando la sierra de Vernisa, observando desde hace más de mil años el crecimiento de su ciudad, el castillo es el papel sobre el que se ha escrito la historia de Xàtiva desde la dominación romana, …  No solo fue creado por los romanos, fue hábitat de la dominación musulmana y paseado por su conquistador Jaume I. En él se vivieron episodios a principios del siglo XVIII de la perdida de nuestros fueros a mano de las huestes del borbón Felipe V.

                 

                El estudio de la historia de Xàtiva no se puede entender sin ir a las fuentes del prolífico historiador, cronista oficial de Xàtiva y director de su museo municipal de bellas artes, el doctor Carlos Sarthou Carreres. Escribió centenares de páginas sobre Xàtiva y entre ellas está este pequeño libro editado en 1922, El alcázar setabense, que es una primera y única guía del castillo de Xàtiva. Desde Ulleye entendimos, bajo la sugerencia del historiador Josep Lluís Cebrián i Molina, autor del prologo de este libro, que sería aconsejable su reedición ya que la primera y única, estaba agotada desde hacía casi 100 años. Con ello pretendemos ayudar a los miles de visitantes anuales del castillo de Xàtiva a comprender su importancia en todos los aspectos para la historia del la ciudad y del País Valenciano.

 

                El Fondo Sarthou, en el Archivo Municipal de Xàtiva, dirigido por el doctor Isaïes Blesa i Duet, siempre amable y atento a nuestras solicitudes, recoge, entre otros, el original de este facsímil. Y debemos agradecer a sus propietarios actuales, la ciudad de Xàtiva y sus ciudadanos y vecinos, y su representante legal, el Ayuntamiento de Xàtiva, el permiso para su reedición. De la misma forma queremos agradecer al historiador del arte, Josep Lluís Cebrián i Molina, su generosidad en la idea y en la redacción del prologo de este facsímil, así como a Beatriu Navarro i Buenaventura, el diseño de su portada.

 

                Pero queríamos aportar más junto a la visión del castillo que tuvo el doctor Sathou y que escribió en las páginas que siguen, incluir una guía rápida de visita del castillo en su realidad actual. Para ello, Agusti Ventura i Conejero, cronista oficial de Xàtiva, y autor de uno de los libros más importantes sobre dicho castillo, nos incluye en nuestra lengua el valenciano/catalàn, con la traducción a cuatro lenguas más del panorama europeo y mundial, una descripción de treinta espacios que podemos ver en una visita al castillo de Xàtiva que nos espera silencioso en la cumbre de la sierra de Vernisa.

 

                Esperemos, lector, que en tus manos, este pequeño libro te ayude a conocer mejor mientras lo paseas el castillo de Xàtiva, ciudad esta que ha sufrido y sufre asedios externos e internos, resiste el paso de los años con todo su prestigio integro de ciudad primera en la historia del País Valenciano, antes Reino, y ahora Comunidad, nombres muchos, pero historia solo una.

 

Dr. Antonio López i Alemany,  Novetlè, otoño de 2009

   


Sumari

 

A manera de presentació

Dr. Antonio López i Alemany

Metge i professor

Universitat de Valencia.

 

3

Pròleg a l’edició facsímil

Josep Lluís Cebrián i Molina

Historiador de l’Art.

 

7

Facsimil: El Alcázar Setabense

Dr. Carlos Sarthou Carreres

Doctor en Dret

Cronista Oficial de Xàtiva

Director del Museu de Belles Arts de Xàtiva

 

13

Guia ràpida del castell

Guia rápida del castillo

Fast guide of the castle

Guide rapide du château

Fremdenführer von burg

Agustí Ventura i Conejero

Cronista Oficial de Xàtiva

Catedràtic d'Institut d'Història

 

129

 

 
pmc-2009